Latest in Tech

THÁNH VỊNH 125 (CN2MVC) – Mi Giáng

ĐK: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 
1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang ngủ mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi tươi nụ cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 
2. Khi ấy dân thiên hạ đi nói cùng với nhau rằng: "Chúa nhân hậu khoan dung cùng dân Chúa thương". Chúa đã đối xử cùng chúng tôi rất đại lượng, nên chúng tôi hết lòng mừng rỡ hân hoan. 
3. Xin Chúa thương thay đổi họa phúc của kiếp đọa đày, giống như những giòng suối cạn khô phía nam. Ai bước đi gieo hạt lòng héo hon bao phiền sầu, sẽ sướng vui giữa mùa gặt rất hân hoan. 
4. Muôn chúng dân thiên hạ ra đi lã chã lệ sầu, tay mang bị hạt giống vãi gieo trên nương. Họ sẽ được trở về lòng khấp khởi nỗi mừng vui, nặng trĩu vai những bao đựng lúa chín vàng.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 125 - Chúa đối xử đại lượng (CN2MVC)