Latest in Tech

THÁNH VỊNH 23 (CN4MVA) – Mi Giáng

ĐK: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh. 
1. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, Chúa làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Và nền móng trái đất Ngài dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước bao la. 
2. Ai được hưởng vinh quang ở trong đền thánh Ngài? Ai là kẻ vinh hạnh hưởng lộc phúc cao sơn? Là kẻ tâm thanh cao, tay hằng luôn trong sạch, chẳng gian tà, ngẫu tượng cũng chẳng mê. 
3. Phúc lành của Đức Chúa người ấy được hưởng trọn, Chúa là Đấng Cứu Độ sẽ tặng thưởng công minh. Hằng tìm kiếm Đức Chúa, đây là chính dòng dõi, kẻ suốt đời biết tìm kiếm khiêm nhu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 23 - Chúa ngự qua (CN4MVA)