Latest in Tech

THÁNH CA ISAIA (CN3MVC) – Mi Giáng

ĐK: Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Ít-ra-en thật cao cả. 
1. Đây chính là Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Vì sức mạnh của tôi và khúc nhạc tôi ca là Chúa, Đấng cứu độ tôi chính là Ngài. 
2. Các bạn được mừng vui hát xướng hỷ hoan, uống nước tận nguồn cứu độ tràn dâng. Hãy cảm tạ hồng ân và ca tụng Đức Chúa cả sáng, Thánh Danh Người luôn cao vời siêu việt. 
3. Hãy hát mừng kỳ công Chúa rất huyền siêu, hãy loan truyền toàn địa cầu được biết. Đức Thánh của Ích-diên thực vĩ đại uy danh lừng lẫy, hãy hớn hở lên hỡi dân lành Si-on.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người sai tôi đem Tin Mừng cho người khó nghèo. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Ca Isaia - Hãy nhảy mừng 1 (CN3MVC)