Latest in Tech

THÁNH CA MAGNIFICAT (CN3MVB) – Mi Giáng

ĐK: Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa. 
1. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn Người đã thương nhìn tới. 
2. Kể từ nay đời tôi diễm phúc, Người ban xuống cho những điều cao cả. Và Danh Chúa chí thánh cực tôn, Chúa đã dủ tình thương người biết kính sợ Chúa. 
3. Kẻ nghèo đói Người ban dư dả, giàu có sẽ trở về trắng tay. Kẻ tôi tớ Chúa đã dủ thương, Người giữ trọn lời hứa cùng cha ông của ta.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Ca Magnificat - Linh hồn tôi (CN3MVB)