Latest in Tech

THÁNH VỊNH 125 – Trương Thế Bạch

ĐK: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt sau khấp khởi mừng vui.
1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan.
2. Giờ các dân thiên hạ cùng nhau, họ nói lên rằng: Chúa tôi Ngài giữ gìn yêu thương. Chúa hằng luôn xót thương nhân hậu với chúng tôi, chúng tôi vui mừng hân hoan.
3. Xin Chúa thương thay đổi phận tôi như suối nước nguồn, suối trong giòng suối ở phương Nam. Ai người gieo bước trong lệ sầu, sẽ sướng vui hát ca trong niềm hân hoan.
4. Này các dân thiên hạ vừa đi vừa khóc lưng tròng, tay mang bị thóc mầm đi gieo. Ngày về lòng xiết bao vui mừng, lúa chín thơm gánh vai reo hò hân hoan.
 ****  Thánh Vịnh 125 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)