Latest in Tech

THÁNH VỊNH 79 (CN1MVB) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. 
1. Lạy Thiên Chúa là mục tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ. 
2. Lạy Chúa Tể xin hãy trở lại với chúng con, từ cao xanh nguyện xin Chúa Trời nhìn xuống. Xin thăm lại vườn nho của Ngài, hãy bảo dưỡng cây tay Chúa đã trồng. 
3. Nguyện bênh đỡ Người là Đấng ngồi bên tay hữu, con đoan hứa chẳng xa Chúa một lần nữa. Cúi xin Ngài cho sống đời đời, để miệng chúng con ngợi ca Danh Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 79 - Xin cho chúng con được phục hồi (CN1MVB)