Latest in Tech

THÁNH VỊNH 145 (CN3MVA) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Thiên Chúa, xin đến cứu độ chúng con. 
1. Chúa là Đấng mãi luôn trung thành, Chúa là Đấng xót thương từ nhân. Xử công minh cho những ai oan tình, Ngài hằng ban kẻ đói khát của ăn. 
2. Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Chúa giải thoát kẻ mang tội khiên. Kẻ khòm lưng cho đứng lên ngay thẳng, Ngài thương yêu kẻ yêu thương thành tâm. 
3. Chúa đỡ nâng cô nhi quả phụ, Chúa đập vỡ ác tâm vô lương. Ngàn muôn kiếp Chúa nắm giữ vương quyền, Ngài hiển trị ngàn năm hỡi Si-on. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 145 - Xin cứu độ chúng con (CN3MVA)