Latest in Tech

THÁNH VỊNH 79 (CN4MVC) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi. Xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. 
1. Lạy mục tử nhà Ít-ra-en xin hãy lắng tai nghe, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá. Xin tỏa sáng hiển linh, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, xin đến cùng chúng con và thương cứu độ. 
2. Lạy Chúa Tể càn khôn cao vời xin hãy kíp trở lại, từ trên cõi trời cao xin Ngài ngự xuống. Xin Ngài hãy về đây viếng thăm lại vườn nho của Ngài, xin bảo vệ giống cây tay Chúa đã trồng. 
3. Nguyện xin Chúa mở tay bênh vực Đấng ngồi bên tay hữu, là người Chúa đã ban sức mạnh kiên vững. Con thành khẩn cầu xin cho con được sự sống đời đời, để con mãi hát khen Danh Thánh của Ngài.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 79 - Xin tỏ thánh nhan (CN4MVC)