Latest in Tech

THÁNH VỊNH 39 (CN2TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài.
1. Con đã cậy trông, con đã cậy trông con nương nhờ Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu và Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
2. Hy lễ vật dâng nhưng Chúa chẳng ưng, không ưa của lễ, Ngài đã mở rộng vành tai con. Lễ vật toàn thiêu Chúa không ưa gì và chẳng đòi con lễ dâng đền tội, con thưa cùng Chúa, lạy Thiên Chúa con đây.
3. Trong sách vàng ghi đã chép về con, con thưa cùng Chúa, con sướng vui lòng đời con vâng nghe. Một niềm thực thi ý Cha trên trời và tận lòng con ghi nhớ luật Ngài ban cho, lòng con nguyện yêu Chúa tôn thờ.
4. Con đã truyền rao, con loan truyền đức công minh của Chúa, ở giữa muôn người truyền rao tin vui. Và Ngài hiểu con rất (ư) rõ ràng và này lòng con cậy trông một niềm tin yêu, nguyện cất lời loan báo Tin Mừng.
 ****  Thánh Vịnh 39 (CN2TNA)