Latest in Tech

THÁNH VỊNH 102 (CN7TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Chúa là Đấng thương xót từ bi, chậm bất bình rất mực khoan dung.
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi hãy tán dương Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ lãng quên ân huệ của Người.
2. Bao tội của ngươi Chúa đã bỏ thứ, và chữa cho ngươi khỏi hết tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ ngục tối, đầu ngươi Chúa đội ân sủng nhân hậu.
3. Bao tội của tôi Chúa chẳng trả đũa, Người chẳng xử tôi theo lỗi tôi phạm. Nhưng Người từ bi Chúa mãi bỏ thứ, lòng Chúa xót thương rất chậm bất bình.
4. Như từ trời đông sang tây vời xa, Người ném văng xa tội lỗi tôi rồi. Như người cha luôn yêu thương đoàn con, và Chúa xót thương ai sợ kính Người.
 ****  Thánh Vịnh 102 (CN7TNA)