Latest in Tech

THÁNH VỊNH 111 (CN5TNA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Trong đêm tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.
1. Từ trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ ngay lành, người nhân hậu và từ bi công chính. Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý gia tài theo đức công bình.
2. Người luôn nhân đức, người sẽ được ghi và nhớ đến tận muôn đời, người không sợ vì phải nghe tin dữ. Đến mãi muôn đời sẽ chẳng bao giờ lung lay, vững tâm sống an lành bên Chúa muôn đời.
3. Người không kinh hãi, người kiên nghị luôn rộng ban cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người còn mãi mãi. Đến mãi muôn đời uy danh của họ vang xa, Chúa ban phát ân lộc con cháu an lành.
 ****  Thánh Vịnh 111 (CN5TNA)