Latest in Tech

THÁNH VỊNH 129 (CN5MCA) – Trương Thế Bạch

ĐK: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
1. Từ vực sâu con kêu lên Chúa, lạy Chúa xin thương nghe tiếng con kêu cầu. Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng con van nài.
2. Này tội con mà Ngài chấp trách, lạy Chúa không ai cam nổi đâu xin Ngài. Thế nhưng Chúa hằng thứ tha, để con kính mến yêu tôn thờ.
3. Này hồn con trông mong lên Chúa, lạy Chúa con trông mong Chúa con hy vọng, Chúa ơi con hằng khát khao tựa như lính gác mong mặt trời.
4. Tựa người canh trong đêm mong sáng, đợi Chúa con trông mong Chúa, con mong chờ. Xót thương con hãy thứ tha, vì Thiên Chúa rất (ư) nhân từ.
 ****  Thánh Vịnh 129 (CN5MCA)