Latest in Tech

XIN MỞ CHO CON – Trương Thế Bạch

ĐK: Xin mở miệng con cho con biết ca khen, cho lời con ca, cho con hát dâng Ngài. Xin mở tai con cho con biết nghe lời, biết nghe lời Ngài thực hành sống Tin Mừng.
1. Đời có những lúc đui mù khi mà ta đi sai đường, lạc bước đi hoang. Đời có những lúc đui mù, giữa đời bao nhiêu con người nghèo khó khổ đau. Dù mắt có thấy nhưng mù, nhưng mù vì tim chai đá, hững hờ lạnh căm. Dù có mắt vẫn đui mù, khi đời ta bao lỗi lầm, lạc bước về đâu.
2. Lạy Chúa, mở mắt cho con biết nhìn ra bao lỗi tội đã biến con mù. Lạy Chúa, mở mắt cho con thấy được bao nhiêu ơn lành mà Chúa tặng ban. Để thấy Chúa quá thương con, cho cuộc đời con tươi mới, đất trời đẹp tươi. Để thấy Chúa sống trong con, cho đời con nên như Ngài, nhân chứng tình yêu.
3. Lạy Chúa, hãy mở tai con nghe lời răn khuyên của Ngài nhận biết tin yêu. Lạy Chúa, hãy mở tim con, rung động bao nhiêu cảnh đời cùng khốn khổ đau. Để biết giúp đỡ yêu thương, mở lòng sẻ chia cơm áo, thứ tha cảm thông. Lạy Chúa hãy khiến sai con, như Ngài yêu thương cho người, tha thứ vì yêu.
 ****  Xin mở cho con (CN4MCA)