Latest in Tech

XUẤT HÀNH 15 (BĐ3) – Thái Nguyên

1. Này con đây xin hát mừng Chúa, vì Ngài uy linh cao vời khôn ví. Chiến mã với kỵ binh, Người đã xô lấp trong đại dương. Chúa là sức mạnh đời tôi, và là ca khúc đời tôi. Chính Ngài đã ban cho tôi ơn cứu độ. 
ĐK: Đức Chúa tôi tôn thờ, tôi xin chúc tụng Ngài. Đấng Tổ Tiên cung kính, tôi xin hát mừng Ngài. Tôi xin hát mừng Chúa, vì Chúa thật cao quang quyền linh. Tôi xin hát mừng Chúa, vì Chúa bao cao cả uy hùng. 
2. Ngàn quân binh tay Chúa vùi lấp, Ngài đập tan dưới Biển Đỏ tiêu tan. Chúa chí thánh toàn năng, là chiến sĩ Đấng rất hùng anh. Tay Ngài sức mạnh tuyệt luân. Ngài đã vung cánh tay biểu dương. Chính Ngài đánh tan quan quân Pha-ra-ô. 
3. Ngài đã đem con cái Is-rael, để trồng trên Núi Thánh của Thiên Chúa. Chốn -vững chắc làm nơi, để an cư đến muôn ngàn sau. Tay Ngài đã tạo dựng nên, làm đền cung thánh huyền linh. Chính Ngài sẽ thống trị qua muôn muôn đời.