Menu


THÁNH VỊNH ĐÁP CA - LM. HUY HOÀNG

Cập nhật 28-6-2022
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
NĂM A
NĂM B
NĂM C
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
  Ngày 23/12
(như năm A)
  Lễ Vọng Giáng Sinh
(như năm A)
  Lễ Đêm
(như năm A)
  Lễ Rạng Đông
(như năm A)
  Lễ Ban Ngày
(như năm A)
  Thánh Têphanô (26/12)
(như năm A)
  Thánh Gioan Tông Đồ (27/12)
(như năm A)
  Các Thánh Anh Hài (28/12)
(như năm A)
  Lễ Thánh Gia Thất
(như năm A)
  Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1)
(như năm A)
  Lễ Hiển Linh
(như năm A)
  Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa
(như năm A)
MÙA CHAY & PHỤC SINH
  Lễ Tro
(như năm A)
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  Lễ Lá
(như năm A)
  Lễ Dầu
(như năm A)
  Thứ 5 Tuần Thánh
(như năm A)
  Thứ 6 Tuần Thánh
(như năm A)
  Bài Đọc 1
(như năm A)
  Bài Đọc 2
(như năm A)
  Bài Đọc 3
(như năm A)
  Bài Đọc 4
(như năm A)
  Bài Đọc 5
(như năm A)
  Bài Đọc 6
(như năm A)
  Bài Đọc 7
(như năm A)
  Bài Đọc 7B
(như năm A)
  Bài Thánh Thư
(như năm A)
  Chúa Nhật Phục Sinh
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
  Lễ Thăng Thiên
(như năm A)
  Lễ Vọng Hiện Xuống
(như năm A)
  Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
TV. 61
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
TV. 30
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
TV. 49
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
TV. 99
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
  Chúa Nhật 34 Thường Niên (Kitô Vua)
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Chúa
  Thánh Tâm Chúa
  Thánh Phaolo Trở Lại (25/1)
  Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh (2/2)
  Kính Tông Tòa Thánh Phê-rô (22/2)
  Thánh Giuse (19/3)
  Lễ Truyền Tin (25/3)
  Thánh Marcô (25/4)
  Thánh Giuse Thợ (1/5)
  Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê (3/5)
  Thánh Matthia (14/5)
  Lễ Thăm Viếng (31/5)
  Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả
  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)
  Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6)
  Thánh Tôma (3/7)
  Thánh Giacôbê (25/7)
  Thánh Gioakim & Anna (26/7)
  Chúa Hiển Dung (6/8)
  Thánh Lorenso (10/8)
  Vọng Đức Mẹ Lên Trời
  Đức Mẹ Lên Trời (15/8)
  Thánh Batôlômêô (24/8)
  Thánh Gioan TG Bị Trảm Quyết (29/8)
  Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9)
  Suy Tôn Thánh Giá (14/9)
  Bảy Sự Thương Khó Đức Bà (15/9)
  Thánh Matthêu (21/9)
  Tổng Lãnh Thiên Thần (29/9)
  Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/10)
  Các Thiên Thần Hộ Thủ (2/10)
  Đức Mẹ Mân Côi (7/10)
  Thánh Luca (18/10)
  Thánh Simon & Giuda (28/10)
  Lễ Các Thánh (1/11)
  Cầu Hồn 1
  Cầu Hồn 2
  Cầu Hồn 3
  Lễ Cung Hiến Thánh Đường (18/11)
  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
 Thánh Anrê Tông Đồ (30/11)
  Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 1
TV. 33
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 3
TV. 30
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 4
TV. 123
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn 1
TV. 109
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn 2
TV. 16
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn 3
TV. 15
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn 4
TV. 22
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn 5
TV. 95
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn 6
TV. 88
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn 7
Alleluia
  Lễ Chung Các Thánh Tiến Sĩ 1
TV. 18
  Lễ Chung Các Thánh Tiến Sĩ 2
TV. 36 + Alleluia
  Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh
TV. 44
  Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ 1
TV. 1
  Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ 2
TV. 15
  Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ 3
TV. 33
  Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ 4
TV. 127
  Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ 5
Alleluia
  Thánh Lễ Thêm Sức 1
TV. 116
  Thánh Lễ Thêm Sức 2
TV. 95
  Thánh Lễ Thêm Sức 3
TV. 103
  Thánh Lễ Thêm Sức 4
TV. 22
  Lễ Truyền Chức Thánh 1
TV. 22
  Lễ Truyền Chức Thánh 2
TV. 88
  Lễ Truyền Chức Thánh 3
TV. 109
  Lễ Truyền Chức Thánh 4
TV. 115
  Lễ Truyền Chức Thánh 5
Alleluia
  Hôn Phối 1
TV. 127
  Hôn Phối 2
TV. 148
  Hôn Phối 3
TV. 32
  Hôn Phối 4
TV. 33
  Hôn Phối 5
Alleluia
  Lễ Khấn Dòng 1&2
TV. 26
TV. 39
  Lễ Khấn Dòng 3&4
TV. 99
TV. 23
  Lễ Khấn Dòng 5&6
TV. 33
TV. 44
  Lễ Khấn Dòng 7
TV. 62
Alleluia
  Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa
  Lễ Chung Cung Hiến Đền Thờ
TV. 121
TV. 94
  Lễ Tất Niên
  Lễ Giao Thừa
  Mùng 1 Tết
  Mùng 1 Tết (2)
  Mùng 1 Tết (3)
  Mùng 2 Tết
  Mùng 3 Tết
  Lễ Trung Thu
Copyright © Lm. Pet. Huy Hoàng. All rights reserved. 
Imprimatur: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nho - Giáo Phận Nha Trang ngày 24 tháng 01 năm 2003
Published by Diệu Ca | www.dieuca.net