Latest in Tech

THÁNH VỊNH 24 (23.12) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. 
1. Lạy Chúa, đường lối Ngài xin chỉ bảo con, đường Ngài đi xin dạy con bước. Dẫn con đi theo đường chân lý Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ con. 
2. Lạy Chúa, Ngài chính trực luôn đầy từ nhân, chỉ đường ngay cho người tội lỗi. Lối công minh kẻ nghèo Chúa dẫn về, dạy người hèn đường lối Chúa thẳng ngay. 
3. Đường lối Chúa luôn tín thành nhân từ dành cho người thành tâm giữ lời giao ước. Chúa con ơi lỗi tội con quá nặng vì Danh Ngài xin dung thứ tội con.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, là Đá Tảng góc tường của toà nhà Giáo Hội, xin ngự đến, và cứu độ những người Chúa đã lấy đất mà dựng nên. Alleiluia.