Menu


THÁNH VỊNH 145 (CN3MVA) – Thái Nguyên

1. Người minh xét những ai hàm ức, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. 
Người thương những ai chính trực, ban lương thực cho kẻ khó nghèo. 
ĐK: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con. 
2. Người mở mắt những ai mù tối, cứu người bị khòm lưng khuất phục. 
Người quý mến ai nghĩa nhân, thương đỡ đần cô nhi quả phụ. 
3. Mọi đường lối ác nhân Người phá, Chúa giữ gìn chở che khách trọ. 
Người sẽ cai trị dân Người, mãi muôn đời là Vua của họ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, 
Người sai tôi đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 145 (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A)