Latest in Tech

THÁNH VỊNH 145 (CN3MVA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Lạy Chúa! Xin đến cứu độ chúng con, xin đến cứu độ chúng con. 
1. Người minh xét những ai hàm ức, kẻ tù tội ra tay cứu mạng. Người thương những ai chính trực, ban lương thực cho kẻ khó nghèo. 
2. Người mở mắt những ai mù tối, cứu người bị khòm lưng khuất phục. Người quý mến ai nghĩa nhân, thương đỡ đần cô nhi quả phụ. 
3. Mọi đường lối ác nhân Người phá, Chúa giữ gìn chở che khách trọ. Người sẽ cai trị dân Người, mãi muôn đời là Vua của họ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaThánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người sai tôi đem Tin Mừng đến cho những người nghèo khó. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 145 (CN3MVA)