Menu


[TCPV] Chúa Nhật 13 Thường Niên B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật XIII Thường Niên B

   Nhập lễ
x. Tv 46,2

 
Kim Long
 
Mỹ Châu
 
Lan Trinh
 
Kim Long
 
Phanxicô
 
Huy Hoàng
   Đáp Ca
Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. 2a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
Nguyễn Văn Hoà
  Ca Tiến lễ
Đn 3,40 (GR 299)

   
Anh Tuấn
   
Hoàng Vũ
   
Mi Trầm
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 102,1 ; Ga 17,20.21 ; Tv 30,3ab

  
Kim Long
  
Phạm Đình Nhu
 
Kim Long
   
Kim Long
   
Kim Long
 Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
 Thánh ca Tin Mừng   
Thái Nguyên
   
Anh Tuấn
  
Duy Thiên
  
Phạm Liên Hùng
 
Đàm Ninh Hoa
 
Anphong Hoan
   Tạ lễ
Ngọc Linh
Thánh Tâm 
Nguyễn Khắc Tuần
Đức Mẹ 
Hoài Chiên
Đức Mẹ 
Kim Long

Ca nhập lễ
x. Tv 46,2
Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo.

Ca dâng lễ
Đn 3,40 (GR 299)

Ca hiệp lễ
1. Tv 102,1
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh.
2. Ga 17,20-21
Chúa Giê-su cầu nguyện rằng :
“Lạy Cha, con cầu xin cho họ
xin cho họ nên một trong chúng ta,
để thế gian tin rằng Cha đã sai con.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)