Latest in Tech

THÁNH CA TUẦN THÁNH & PHỤC SINH

Đang cập nhật ...
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Dẫn nhập
Nghi thức làm phép Lá
Vũ Mộng Thơ
Rước lá
Nguyễn Duy
Kim Long
Đáp Ca
Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24 (Đ.c2a)
Huy Hoàng
Thanh Lâm
Minh Hân
Kim Long
?
Tung hô Tin Mừng
Pl 2,8-9
Đức Kitô vì chúng ta đã tự hạ mình…
Kim Long
Bài Thương Khó
Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hòa
Dâng Lễ
Kim Long
Kim Long
Kim Long
Hồng Trần – PĐĐ
Hiệp Lễ
Mt 26,42
Ý Vũ
Phương Anh
Thiên Thu
Sơn Dương
Đinh Công Huỳnh
Hải Nguyễn
Trinh Nguyên
Kết Lễ
Kim Long
THỨ 5 TUẦN THÁNH – LỄ TIỆC LY
Nhập lễ
Gl 6,14
Văn Chi
Ngọc Linh
Thành Tâm
Ân Đức
Hoàng Kim
Đáp Ca
Tv 115,12-13.15-16.17-18 (Đ. 1 Cr 10,16)
Cát Minh
Martinô
Minh Hân
Rửa Chân
Cát Minh
?
Vân Thanh
Kim Đường
Nguyễn Duy
?
Trương Thế Bạch
Dâng Lễ
Vinh Hạnh
Thế Thông – Miên Ly
Hiệp Lễ
Trầm Hương
Tri Văn Vinh
Nguyễn Duy
Nguyên Lễ
Hồng Trần - PĐĐ
Phanxicô
Rước Kiệu
Ân Đức
THỨ 6 TUẦN THÁNH – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ
Đàng Thánh Giá
Đáp Ca
Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17 và 25 (Đ. Lc 23,46)
Huy Hoàng
Thái Nguyên
Thành Tâm
Tung Hô Tin Mừng
Pl 2,8-9
Đức Kitô vì chúng ta đã tự hạ mình…
Kim Long
Bài Thương Khó
Nguyễn Văn Hòa
Suy tôn Thánh Giá
Kim Long
Ân Đức
Hải Triều
Ngọc Linh
Đỗ Vy Hạ
A. Breton, C. Geoffray / Hoàng Kim
Linh Trần Thy
Phanxicô
Ngọc Linh
Rước Lễ
Nguyễn Duy
Kim Long
Thy Yên
Lan Thanh
Đỗ Vy Hạ
Mai Quân
Hoài Đức
Thiên Như
Nguyễn Duy
THỨ 7 TUẦN THÁNH – ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
Làm Phép Nến
Xướng Đáp
Exsultet
Văn Chi
Nguyễn Văn Hòa
Đáp Ca
Phần Phụng Vụ Lời Chúa
Bài đọc 1A
St 1,1-2,2 | Tv 103,1-2a.5-6.10 & 12.13-14a.24 &35c (Đ. c.30)
Hoàng Kim
Cao Huy Hoàng
Ân Đức
(hoặc) Bài đọc 1B
St 1,1.26-31a | Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 & 22 (Đ. c.5b)
Huy Hoàng
Minh Hân
Cao Huy Hoàng
Bài đọc 2
St 22,1-8 hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18 | Tv 15,5 và 8.9-10.11 (Đ. c.1)
Thái Nguyên
Minh Hân
Bài đọc 3
Xh 14,15-15,1a | Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. c.1b)
Hoàng Kim
Nguyễn Bách
Bài đọc 4
Is 54,5-14 | Tv 29,2 & 4.5-6.11-12a & 13b (Đ. c.2a)
Thánh Vịnh 29
Thái Nguyên
Martinô
Bài đọc 5
Is 55,1-11 | Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3)
Minh Hân
Ân Đức
Bài đọc 6
Br 3,9-15.32-4,4 | Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c)
Huy Hoàng
Bài đọc 7A
Ed 36,16-17a.18-28
Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,2)
Huy Hoàng
Ân Đức
Cung Thương
(hoặc) Bài đọc 7B
Tv 50,12-13.14-15.18-19 (Đ. c.12a) (Dùng Tv này khi có Rửa Tội)
Minh Hân
Huy Hoàng
Mi Trầm
Alleluia
Xướng đáp (Sau bài Thánh Thư và trước Thánh vịnh 117)
Bài Thánh Thư
Rm 6,3-1 | Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23
Phương Anh
Thành Tâm
Rảy Nước Thánh
Nguyễn Văn Hòa
Dâng Lễ
Dâng Ngọn Nến Hồng
Viết Chung
Tiến Ca Phục Sinh
Vũ Đình Ân
Ánh Đăng
Hiệp Lễ
Văn Chi
Lucien Deiss / Hoàng Kim
Hành Khúc Phục Sinh
Khuyết Danh
Kết Lễ
Kim Long
Ngô Duy Linh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Nhập Lễ
Hùng Lân
Kim Long
Ân Đức
Ân Đức
Đáp Ca
Tv 117,1-2.16ab & 17.22-23 (Đ. c.24)
Huy Hoàng
Thiên Lý
Thông Giáo
Ca Tiếp Liên
Hùng Lân
Chúa Đã Sống Lại
Xuân Thảo
Thái Nguyên
Huy Hoàng
Dâng Lễ
Ngọc Linh
Viết Chung
Hiệp Lễ
Nguyễn Duy
Thành Tâm
Văn Chi
Kết Lễ
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
(Regina Caeli)