Menu


TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

   Ca Nhập lễ


 
Kim Long
 
Nguyên Hữu
 
Nguyên Hữu
 
Kim Long
 
Kim Long
 
Thái Nguyên
 
Thái Nguyên
 
Vũ Mộng Thơ/ND
 
Nguyên Hữu
 
Nguyên Hữu
 
Nguyên Hữu
 
Nguyễn Duy
   Đáp Ca
Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24 (Đ. c.2a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  
?
  Ca Tiến lễ
Tv 68,21.22. (GR) | Đối ca với Tv 21 (GS)

   
 Nhiệt thành nhà Chúa (Tv 68)
Kim Long
   
Anphong Hoan
   
 Vì nhiệt tâm lo nhà Chúa (Tv 68)
Kim Long
   
Kim Long
   
Quang Uy
   
Kim Long
   
Kim Long
   
Kim Long
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Mt 26,42 với Tv 21 & 115

 
Kim Long
Mt 26,42   
Phương Anh
Mt 26,42   
Kim Long
Mt 26,42   
Nguyên Hữu
Mt 26,42   
Vũ Mộng Thơ
Mt 26,42; Tv 21   
Nguyễn Duy
Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
Thánh ca Tin Mừng   
 Chúa đã hiến mình
Thái Nguyên
   Tạ lễ
Kim Long

Mi Trầm

THỨ NĂM TUẦN THÁNH: LỄ DẦU

   Nhập lễ
Kh 1,6

 
Trần Văn Huyến
   Đáp Ca
Tv 88,21-22.25 và 27 (Đ. x. c.2a)

  
 Thánh Vịnh 88
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Thánh thi O Redemptor

   
Nguyên Hữu
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Tv 88,2 | Đối Ca với Tv 44 (GS)

 
Trần Văn Huyến

THỨ NĂM TUẦN THÁNH:  LỄ TIỆC LY

   Ca Nhập lễ
Gl 6,14

 
Văn Chi
 
Ngọc Linh
 
Trần Văn Huyến
 
Thành Tâm
 
Văn Chi
 
Hoàng Kim
   Đáp Ca
Tv 115,12-13.15-16.17-18 (Đ. x. 1 Cr 10,16)

  
Cát Minh
  
Nguyên Hữu
  
Kim Long
  
Martino
  
Mi Trầm
 
Huy Hoàng
 
Thái Nguyên
   Nghi thức rửa chân
Đối ca với Tv 118

 
Cát Minh
 
Nguyên Hữu
 
Quốc Vinh
 
Vân Thanh
   
Kim Đường
   
Nguyễn Duy
   
Nguyễn Văn Hoà
   
?
  Ca Tiến lễ
Ubi Caritas Est Vera

   
Vinh Hạnh
   
Trần Anh Linh
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
1 Cr 11,24.15 | Đối ca với Tv 22 & 115 (GR, GS)

   
Tri Văn Vinh
   
Phanxicô
 
Hồng Trần/PDD
  
Phanxicô
  
Nguyễn Duy
  Kiệu Mình Thánh Chúa
Pange Lingua

  
Văn Chi
  
Trần Văn Huyến
  
Thiên Đan
   
Ân Đức
(Tantum Ergo)  
Kim Long
  (Tantum Ergo)  
Kim Long
 (Tantum Ergo)  
Anphong Hoan

THỨ SÁU TUẦN THÁNH:  Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

   Đáp Ca
Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17 và 25 (Đ. Lc 23,46)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
   Bài thương khó
Gioan 18,1-19,42

 
Nguyễn Văn Hoà
   Suy tôn Thánh Giá

   Hôn kính Thánh Giá
Thán ca Dân Ta hỡi, Vang khúc khải hoàn ca, Tv 66 với Điệp ca

 
Kim Long
 
Nguyễn Như
 
Ánh Đăng
   
Nguyễn Như
   
Yên Phương
   
Hải Triều
   
Ngọc Linh
   
Đỗ Vy Hạ
   
Ngọc Kôn
   
Hoàng Kim
   
Phanxicô
 
Ngọc Linh
  Rước Mình Thánh Chúa
Hát một bài ca thích hợp

  
Nguyễn Duy
  
Vi Nam
  
Lan Thanh
  
Đỗ Vy Hạ
  
Hoài Đức
   
Thiên Thu
 
Nguyễn Duy
 
Nguyên Hữu
  Ngoài phụng vụ
Phanxicô
 Đàng Thánh Giá  

THỨ BẢY TUẦN THÁNH: Đêm Canh Thức Vượt Qua

   Kiệu nến Phục Sinh

   Công bố Tin Mừng
Exsultet

 
Văn Chi
 
Nguyễn Văn Hoà
   Bài đọc 1A
St 1,1-2,2 | Tv 103,1-2a.5-6.10 & 12.13-14a.24 &35c (Đ. c.30)

 
Hoàng Kim
 
Cao Huy Hoàng
   Bài đọc 1B
St 1,1.26-31a | Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 & 22 (Đ. c.5b)

  
Huy Hoàng
  
Kim Long
  
Thái Nguyên
   Bài đọc 2
St 22,1-8 hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18 | Tv 15,5 và 8.9-10.11 (Đ. c.1)

  
Huy Hoàng
 
Kim Long
 
Thái Nguyên
    Bài đọc 3
Xh 14,15-15,1a | Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. c.1b)

  
Kim Long
  
Thái Nguyên
  
Hoàng Kim
 
Huy Hoàng
    Bài đọc 4
Is 54,5-14 | Tv 29,2 & 4.5-6.11-12a & 13b (Đ. c.2a)

 
Huy Hoàng
  
Kim Long
  
Martino
  
Thái Nguyên
    Bài đọc 5
Is 55,1-11 | Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3)

 
Huy Hoàng
 
Kim Long
  
Thái Nguyên
     Bài đọc 6
Br 3,9-15.32-4,4 | Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c)

 
Kim Long
  
Huy Hoàng
    Bài đọc 7A
Ed 36,16-17a.18-28 | Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,2)

  
Huy Hoàng
 
Kim Long
    Bài đọc 7B 
Tv 50,12-13.14-15.18-19 (Đ. c.12a) (Dùng Tv này khi có Rửa Tội)

  
Huy Hoàng
 
Kim Long
    Alleluia trọng thể

    Bài Thánh Thư
Rm 6,3-1 | Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23

  
Huy Hoàng
  
Kim Long
 
Thái Nguyên
 
Thành Tâm
   Phụng vụ Thánh Tẩy
Hát Kinh cầu các Thánh khi có Rửa tội

  
ĐCV SG
 
Nguyễn Văn Hoà
 
Trần Anh Linh
   Dâng lễ
Đối ca với Tv 117,16.17 (GR)

  
Kim Long
  
Nguyễn Duy
 
Viết Chung
 
Ánh Đăng
   Hiệp lễ
1 Cr 5,7-8 | Alleluia với Tv 117 (GR)
Cát Minh
  
Văn Chi
  
Lucien Deiss/ HK
 
Mi Trầm
 
Duy Tân
 
Viết Chung
 
Phương Anh
   Tạ lễ
Kim Long
 
Ngô Duy Linh
 
Nguyên Hữu

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

   Nhập lễ
x. Tv 138,18.5-6; x. Lc 24,34; Kh 1,6

 
Kim Long
 
Ân Đức
 
Kim Long
 
Hùng Lân
   Đáp Ca
Tv 117,1-2.16ab & 17.22-23 (Đ. c.24)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Mi Trầm
   Ca tiếp liên
Hát sau bài Đọc 2

  
Nguyên Hữu
  
Xuân Thảo
  
Thái Nguyên
  
Huy Hoàng
  
Kim Long
  
Anphong Hoan
  Ca Tiến lễ
Tv 75,9.10

   
Ngọc Linh
   
Ngọc Linh
   
Viết Chung
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Ga 11,26; Ga 8,10-11; Đối ca với Tv 16 (GR) | Đối ca với TV 115 (GS)

 
Nguyễn Duy
   
Phanxicô
   
Văn Chi
 
Hoàng Kim
   
Thiên Quang
   
VMT/ND
   
Văn Chi
   Tạ lễ
Kim Long

Martino
 
Ngô Duy Linh
 
Nguyên Hữu