Menu


TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Dẫn nhập
Nghi thức làm phép Lá - Rước lá
Kim Long
Kim Long
Vũ Mộng Thơ

Nguyễn Duy
Kim Long
Nguyên Hữu
Nguyên Hữu
Nguyên Hữu
Nguyên Hữu
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Nguyên Hữu
Đáp Ca
Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24 (Đ.c2a)
Huy Hoàng
Thanh Lâm
Thái Nguyên
Minh Hân
Kim Long
?
Tung hô Tin Mừng
Pl 2,8-9
Đức Kitô vì chúng ta đã tự hạ mình…

Bài Thương Khó
Nguyễn Văn Hoà
Nguyễn Văn Hoà
Nguyễn Văn Hoà
Dâng Lễ
Kim Long
Kim Long
Kim Long
Hiệp Lễ
Mt 26,42
Kim Long
Phương Anh
Kim Long
Nguyên Hữu
Vũ Mộng Thơ
Nguyễn Duy
Kết Lễ
Kim Long
THỨ 5 TUẦN THÁNH – LỄ DẦU
Nhập lễ
Kh 1,6
Trần Văn Huyến
Đáp Ca
Tv 88,21-22.25 và 27 (Đ. x. c.2a)
Thái Nguyên
Huy Hoàng
Dâng Lễ
Lời: Nguyên Hữu
Hiệp Lễ
Trần Văn Huyến
THỨ 5 TUẦN THÁNH – LỄ TIỆC LY
Nhập lễ
Gl 6,14
Văn Chi
Ngọc Linh
Trần văn Huyến
Thành Tâm
Văn Chi
Ân Đức
Hoàng Kim
Đáp Ca
Tv 115,12-13.15-16.17-18 (Đ. 1 Cr 10,16)
Cát Minh
Kim Long
Nguyên Hữu
Martinô
Mi Trầm
Huy Hoàng
Thái Nguyên
Minh Hân
Rửa Chân
Cát Minh
Nguyên Hữu
Quốc Vinh
Vân Thanh
Kim Đường
Nguyễn Duy
Nguyễn Văn Hoà
?
Dâng Lễ
Vinh Hạnh
Trần Anh Linh
Hiệp Lễ
Tri Văn Vinh
Phanxicô
Nguyễn Duy
Nguyên Lễ
Hồng Trần - PĐĐ
Phanxicô
Kiệu Mình Thánh
Bao Miệng Lưỡi (Pange Lingua)
    Lời ca: Văn Chi
Trần Văn Huyến
Ân Đức
THỨ 6 TUẦN THÁNH – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ
Đàng Thánh Giá
 Dâng Hạt
Đáp Ca
Tv 30,2 và 6.12-13.15-16.17 và 25 (Đ. Lc 23,46)
Huy Hoàng
Kim Long
Thái Nguyên
Thành Tâm
Tung Hô Tin Mừng
Pl 2,8-9
Đức Kitô vì chúng ta đã tự hạ mình…
Kim Long
Bài Thương Khó
Nguyễn Văn Hòa
Suy tôn Thánh Giá
---------
Kim Long
Ân Đức
Nguyễn Như
Ánh Đăng
Nguyễn Như
Yên Phương
Hải Triều
Ngọc Linh
Đỗ Vy Hạ
Ngọc Kôn
Hoàng Kim
Phanxicô
Ngọc Linh
Rước Lễ
Nguyễn Duy
Nguyễn Vân Nam
Kim Long
Lan Thanh
Đỗ Vy Hạ
Hoài Đức
Thiên Thu
Nguyễn Duy
Nguyên Hữu
THỨ 7 TUẦN THÁNH – ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
Làm Phép Nến
Exsultet
Văn Chi
Nguyễn Văn Hòa
Đáp Ca
Phần Phụng Vụ Lời Chúa
Bài đọc 1A
St 1,1-2,2 | Tv 103,1-2a.5-6.10 & 12.13-14a.24 &35c (Đ. c.30)
Hoàng Kim
Cao Huy Hoàng
Ân Đức
(hoặc) Bài đọc 1B
St 1,1.26-31a | Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 & 22 (Đ. c.5b)
Huy Hoàng
Kim Long
Minh Hân
Bài đọc 2
St 22,1-8 hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18 | Tv 15,5 và 8.9-10.11 (Đ. c.1)
Huy Hoàng
Kim Long
Thái Nguyên
Minh Hân
Bài đọc 3
Xh 14,15-15,1a | Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. c.1b)
Kim Long
Thái Nguyên
Hoàng Kim
Huy Hoàng
Bài đọc 4
Is 54,5-14 | Tv 29,2 & 4.5-6.11-12a & 13b (Đ. c.2a)
Huy Hoàng
Kim Long
Thái Nguyên
Martinô
Bài đọc 5
Is 55,1-11 | Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3)
Huy Hoàng
Kim Long
Minh Hân
Ân Đức
Bài đọc 6
Br 3,9-15.32-4,4 | Tv 18B,8.9.10.11 (Đ. Ga 6,68c)
Kim Long
Huy Hoàng
Bài đọc 7A
Ed 36,16-17a.18-28
Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,2)
Huy Hoàng
Kim Long
Ân Đức
Cung Thương
(hoặc) Bài đọc 7B
Tv 50,12-13.14-15.18-19 (Đ. c.12a) (Dùng Tv này khi có Rửa Tội)
Kim Long
Minh Hân
Huy Hoàng
Mi Trầm
Alleluia trọng thể
Bài Thánh Thư
Rm 6,3-1 | Tv 117,1-2.16ab và 17.22-23
Huy Hoàng
Kim Long
Thái Nguyên
Phương Anh
Thành Tâm
PV. Thánh Tẩy
ĐCV SG

Nguyễn Văn Hòa

Trần Anh Linh
Dâng Lễ
Viết Chung
Tiến Ca Phục Sinh
Vũ Đình Ân
Ánh Đăng
Hiệp Lễ
Văn Chi
Lucien Deiss / Hoàng Kim
Mi Trầm
Viết Chung
Kết Lễ
Kim Long
Ngô Duy Linh
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Nhập Lễ
Hùng Lân
Kim Long
Ân Đức
Ân Đức
Đáp Ca
Tv 117,1-2.16ab & 17.22-23 (Đ. c.24)
Huy Hoàng
Thái Nguyên
Kim Long
Thông Giáo
Ca Tiếp Liên
Nguyên Hữu
Xuân Thảo
Thái Nguyên
Huy Hoàng
Dâng Lễ
Ngọc Linh
Viết Chung
Hiệp Lễ
Nguyễn Duy
Thành Tâm
Phanxicô
Văn Chi
Kết Lễ
Nguyên Hữu