Latest in Tech

THÂN CON ĐÂY - Lm. Kim Long

ĐK: Thân con đây Cha tác thành, xin dâng lên để làm hy lễ: Thánh ý Cha mỗi phút qua những thiết tha tuân hành viên toàn.
1. Máu chiên bò Cha chẳng muốn, lễ toàn thiêu Cha không nhận. Thì nay con đến để làm theo ý của Cha.
2. Chén cơ cực con nhận uống, phép rửa đau thương con chịu. Lòng con mong ước trọn đời theo bước Ngài liên.
3. Dẫu công trạng con chẳng có, dẫu tài năng con đơn mọn. Mà vì thương mến Ngài đã ưu ái chọn con.
****  Thân con đây