Menu


THÁNH VỊNH ĐÁP CA - MI GIÁNG

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
NĂM A
NĂM B
NĂM C
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
  Lễ Vọng Giáng Sinh
  Lễ Đêm Giáng Sinh
 TV. 95                                TV. 95                           
  Lễ Rạng Đông
 TV. 96                                TV. 96                               TV. 96
  Lễ Ban Ngày
  Chúa Nhật sau Giáng Sinh
  Lễ Thánh Gia Thất
  Lễ Hiển Linh
MÙA CHAY & PHỤC SINH
  Lễ Tro
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  Lễ Lá
 TV. 21                                  Tv. 21
  Lễ Dầu
  Thứ 2 Tuần Thánh
  Thứ 3 Tuần Thánh
  Thứ 4 Tuần Thánh
  Thứ 5 Tuần Thánh
  Thứ 6 Tuần Thánh
  Bài Đọc 1
  Bài Đọc 2
  Bài Đọc 3
  Bài Đọc 4
  Bài Đọc 5
  Bài Đọc 6
  Bài Đọc 7
  Bài Thánh Thư
  Chúa Nhật Phục Sinh
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
   TV. 117
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
   TV. 29
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
   TV. 99
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
   TV. 144
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
   TV. 66
  Chúa Nhật 7 Phục Sinh
   TV. 96
  Lễ Thăng Thiên
 TV. 46                                  TV. 46
  Lễ Hiện Xuống
 TV. 103                      Ca Tiếp Liên
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
  Chúa Nhật 34 Thường Niên (Kitô Vua)
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Chúa
  Thánh Tâm Chúa
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – LỄ NGOẠI LỊCH
  Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1 (1/1)
             TV. 66
  Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 2 (1/1)
  Thánh Phaolo Trở Lại (25/1)
  Thánh Gioan Bosco  (31/1)
  Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh (2/1)
  Thánh Giuse 1 (19/3)
  Thánh Giuse 2 (19/3)
  Lễ Truyền Tin (25/3)
  Thánh Giuse Thợ (1/5)
  Vọng Thánh Gioan Tẩy Giả
  Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6)
  Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29/6)
  Chúa Hiển Dung (6/8)
  Đức Mẹ Lên Trời (15/8)
  Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9)
  Suy Tôn Thánh Giá (14/9)
  Thánh Matthêu (21/9)
  Tổng Lãnh Thiên Thần (29/9)
  Thánh Luca 1 (18/10)
  Thánh Luca 2 (18/10)
  Lê Truyền Giáo 1
  Lê Truyền Giáo 2
  Lê Truyền Giáo 3
  Lê Truyền Giáo 4
  Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)
  Cầu Hồn 1
  Cầu Hồn 2
  Cầu Hồn 3
  Cung hiến đền thờ Laterano (9/11)
  Thánh Cecilia (22/11)
  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 1 (24/11)
  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2 (24/11)
 Thánh Anrê Tông Đồ (30/11)
  Mẹ Vô Nhiễm (8/12)
  Thánh Gioan Tông đồ (27/12)
  Các Thánh Anh Hài  (28/12)
  Lễ An táng – Cầu hồn
  Cầu cho các bệnh nhân 1
  Cầu cho các bệnh nhân 2
  Lễ Chung Các Thánh Chủ Chăn
  Lễ Chung Các Thánh Tiến Sĩ
  Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 1
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 3
  Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 4
  Lễ Chung Cung Hiến Đền Thờ 1
  Lễ Chung Cung Hiến Đền Thờ 2
  Lễ Chung Về Đức Mẹ 1
 1 Sm
  Lễ Chung Về Đức Mẹ 2
  Lễ Chung Về Đức Mẹ 3
  Lễ Chung Về Đức Mẹ 4
  Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh
  Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh 1
  Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh 2
  Lễ Truyền Chức Thánh 1
  Lễ Truyền Chức Thánh 2
  Lễ Tạ ơn
  Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
  Lễ Tất Niên
  Lễ Giao Thừa
  Mùng 1 Tết
  Mùng 2 Tết
  Mùng 3 Tết
  Lễ Trung Thu
Nguồn: thuvienamnhac.org