Latest in Tech

THÁNH VỊNH 77 (CN18TNB) – Thái Nguyên

1. Tất cả những điều đã được nghe, cha ông kể lại với thế hệ, 
truyền lại cho nhau nơi con cháu, đã nói lên rằng Chúa đầy quyền năng. 
ĐK: Chúa đã ban bánh cho dân được no nê, 
cho người thế sống vui đời hân hoan, niềm vui say bánh ban bởi trời. 
2. Chúa đã ra lệnh cho ngàn mây, Chúa đã mở rộng các cửa trời. 
Ngài đã làm mưa man-na xuống, chính bánh bởi trời cho họ đầy no. 
3. Bánh cho những bậc bao hùng anh, Chúa đã ban cho chính dân Ngài. 
Ngài đã đưa dân lên nơi Thánh, sẽ tới nơi miền Chúa gầy dựng cho.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, 
để chúng con lắng nghe Lời Con của Ngài. Alleluia, Alleluia.