Latest in Tech

THÁNH VỊNH ĐÁP CA - Lm. Mi Trầm

Đang cập nhật theo lịch phụng vụ...
MÙA VỌNG
Năm A
Năm B
Năm C
  CN 1 Mùa Vọng
Tv 121 - Vui chừng nào
Tv 121 - Về nhà Chúa 1
Tv 79 – Xin đoái nhìn chúng con
Tv 79 – Ánh tôn nhan
Tv 24 – Hướng tâm hồn lên
Tv 24 – Hướng lòng lên
  CN 2 Mùa Vọng
Tv 71 – Triều đại Người
Tv 71 – Sự công chính 1
Tv 84 – Xin Chúa tỏ lòng
Tv 125 – Chúa đối xử 2
  CN 3 Mùa Vọng
Tv 145 – Lạy Chúa 1
Tv 145 – Nguyện xin Chúa đến
Lc 1 – Hồn tôi reo vui
Lc 1 – Linh hồn tôi 1
Is 12 – Hãy nhảy mừng
  CN 4 Mùa Vọng
Tv 23 – Chúa đến
Tv 23 – Nầy đây Ngài đến
Tv 88 – Con sẽ ca ngợi 3
Tv 79 – Xin tỏ nhan thánh Chúa
MÙA GIÁNG SINH (chung cả 3 năm ABC)  
  Lễ Đêm
Tv 95 – Ngày hôm nay
Tv 95 – Đấng Cứu Thế giáng sinh
Tv 95 – Hôm nay 1
Tv 95 – Hôm nay 2
Tv 95 – Nầy đây Đấng Cứu Tinh
  Lễ Ngày
Tv 97 – Toàn dân
Tv 97 – Muôn dân khắp trần
Tv 97 – Mọi dân 1
Tv 97 – Mọi dân 2
Tv 97 – Mọi dân 3
  Lễ Thánh Gia
Tv 127 – Người kính sợ Chúa
Tv 127 – Phúc cho ai 1
Tv 127 – Phúc cho ai 2
Tv 127 – Hạnh phúc 1
Tv 127 – Hạnh phúc 2
  Lễ Hiển Linh
Tv 71 – Sự công chính 2
Tv 71 – Sự công chính 3
Tv 71 – Sự công chính 4
Tv 71 – Đây thái bình
MÙA  CHAY  
  Lễ Tro
Tv 50 – Nguyện thương con
Tv 50 – Lạy Chúa, nguyện xin
Tv 50 – Nguyện Chúa thương
  CN 1 Mùa Chay
Tv 50 – Nguyện Chúa
Tv 24 – Mọi đường lối Chúa
Tv 90 – Chúa ở cùng tôi
  CN 2 Mùa Chay
Tv 32 – Xin Chúa
Tv 115 – Con sẽ tiến đi
Tv 26 – Chúa là sự sáng
  CN 3 Mùa Chay
Tv 94 – Nếu các ngươi
Tv 18 – Lời ban sự sống
Tv 102 – Chúa là Đấng xót thương
  CN 4 Mùa Chay
Tv 22 – Chúa chăn dắt tôi
Tv 136 – Lưỡi tôi
Tv 33 – Chúa tốt lành
  CN 5 Mùa Chay
Tv 129 – Bởi vì Chúa 1
Tv 125 – Chúa đối xử
TUẦN THÁNH (Chung cả 3 năm ABC)  
  Lễ Lá
Tv 21 – Ôi lạy Chúa 2
Tv 21 – Sao Ngài bỏ con
  Lễ Dầu
Tv 88 – Đến muôn đời 1
Tv 88 – Con sẽ hát ca
  Thứ 5 TT
Tv 115 – Chén chúc tụng 2
  Thứ 6 TT
Tv 30 – Lạy Cha 1
Tv 30 – Con xin phó thác
  Thứ 7 TT
*Sau bài đọc 1
Tv 32 – Địa cầu
Tv 32 – Địa cầu đầy ân sủng
*Sau bài đọc 2
Tv 15 – Lạy Chúa Trời
Tv 15 – Xin bảo toàn còn 1
*Sau bài đọc 3
Xh 15 – Hãy chúc tụng Chúa
Xh 15 – Ta sẽ hát vang
Xh 15 – Con ca tụng 1
*Sau bài đọc 4
Tv 29 – Nầy con sẽ ca tụng
Tv 29 – Con sẽ ca tụng
*Sau bài đọc 5
Is 15 – Ta hân hoan
Is 12 – Hãy hân hoan
*Sau bài đọc 6
Tv 18 – Chúa có lời
*Sau bài đọc 7
Tv 50 – Ôi lạy Chúa 3
*Sau bài Thánh Thư
Tv 117 – Alleluia
Tv 117 – Hoan ca Alleluia
Tv 117 – Hãy tạ ơn Chúa
MÙA PHỤC SINH
  CN 1 Phục Sinh
Tv 117 – Đây là ngày 1
Tv 117 – Đây là ngày 2
Tv 117 – Đây là ngày 1
  CN 2 Phục Sinh
Tv 117 – Hãy cảm tạ Chúa 1
Tv 117 – Hãy cảm tạ Chúa 2
Tv 117 – Hãy cảm tạ
  CN 3 Phục Sinh
Tv 15 – Chúa sẽ dạy con
Tv 4 – Xin tỏa ánh tôn nhan
Tv 29 – Con ca tụng
  CN 4 Phục Sinh
Tv 22 – Chúa chăn nuôi tôi
Tv 117 – Đá góc tường
Tv 99 – Ta là dân tộc
  CN 5 Phục Sinh
Tv 32 – Xin Chúa tỏ lòng 1
Tv 21 – Bởi vì Chúa
Tv 144 – Hãy chúc tụng 2
  CN 6 Phục Sinh
Tv 65 – Toàn thể trái đất
Tv 97 – Chúa biểu dương
Tv 66 – Ngàn dân
  CN 7 Phục Sinh
Tv 26 – Tôi tin
Tv 102 – Chúa thiết lập
Tv 96 – Chúa là Đấng Tối Cao
  Lễ Thăng Thiên
Tv 46 – Chúa ngự lên 1
Tv 46 – Chúa ngự lên 2
Tv 46 – Thiên Chúa ngự lên
  Lễ Hiện Xuống
Tv 103 – Xin sai Thánh Thần 1
Tv 103 – Xin sai Thánh Thần 2
MÙA THƯỜNG NIÊN
  CN 1 TN
Tv 28 – Hân hoan ngợi mừng
Tv 28 – Nầy muôn dân
Tv 28 – Chúa chúc lành
Tv 28 – Nguyện xin Chúa 2
Tv 28 – Này chúa chúc phúc
  CN 2 TN
Tv 39 – Con xin đến 1
Tv 39 – Con xin đến 2
Tv 39 – Con xin đến 3
Tv 39 – Con xin đến 5
Tv 95 – Hãy loan truyền
Tv 95 – Việc lạ lùng
  CN 3 TN
Tv 26 – Chúa là ánh sáng 1
Tv 26 – Chúa là ánh sáng 2
Tv 24 – Đường lối Chúa
Tv 24 – Đường Ngài đi
Tv 18 – Lời Chúa 3
Tv 18 – Lời Chúa 4
  CN 4 TN
Tv 145 – Lạy Chúa, xin ngự đến
Tv 94 – Nếu các ngươi
Tv 70 – Miệng con sẽ loan truyền
Tv 70 – Suốt ngày
  CN 5 TN
Tv 111 – Trong u tối
Tv 111 – Nầy người đến
Tv 146 – Hãy ca ngợi
Tv 146 – Chúa chữa trị
Tv 137 – Trước mặt các thiên thần
Tv 137 – Con đàn ca
  CN 6 TN
Tv 118 – Hạnh phúc 3
Tv 31 – Chốn dung thân
Tv 1 – Phúc cho người
Tv 1 – Ai tin vào Chúa
  CN 7 TN
Tv 102 – Chúa là Đấng xót thương
Tv 102 – Ân tình Chúa
Tv 40 – Xin chữa lành con
Tv 40 – Xin cứu chữa
Tv 102 – Chúa nhân hậu 2
  CN 8 TN
Tv 61 – Hỡi hồn tôi
Tv 61 – Duy nơi Thiên Chúa
Tv 102 – Lòng yêu thương 2
Tv 91 – Tạ ơn Chúa 2
Tv 91 – Được tạ ơn Chúa
  CN 9 TN
Tv 30 – Xin Ngài 1
Tv 30 – Xin Ngài 2
Tv 80 – Hãy reo mừng 1
Tv 80 – Hãy reo mừng 2
Tv 116 – Hãy đi
  CN 10 TN
Tv 49 – Ai đi đường ngay thẳng
Tv 129 – Bởi vì Chúa rộng lượng
Tv 29 – Con ca tụng 2
  CN 11 TN
Tv 99 – Chúng ta là
Tv 91 – Tạ ơn Chúa 1
Tv 31 – Tội lỗi con
  CN 12 TN
Tv 106 – Hãy tạ ơn
Tv 106 – Lòng từ bi Chúa
Tv 62 – Khát khao Chúa
  CN 13 TN
Tv 29 – Con ca tụng Chúa
Tv 15 – Chúa chính là gia nghiệp
  CN 14 TN
Tv 122 – Mắt chúng con 1
Tv 122 – Mắt chúng con 2
Tv 65 – Hỡi trái đất
  CN 15 TN
Tv 84 – Xin Chúa tỏ lòng 3
Tv 84 – Lòng Ngài nhân ái
Tv 68 – Những người tìm Chúa
Tv 68 – Hỡi người nghèo khổ
  CN 16 TN
Tv 22 – Người chăn giữ tôi
Tv 14 – Ai được cư ngụ
  CN 17 TN
Tv 144 – Khi Ngài rộng mở
Tv 137 – Khi con kêu cầu
  CN 18 TN
Tv 77 – Bánh bởi trời
Tv 94 – Ước chi hôm nay
  CN 19 TN
Tv 33 – Hãy nếm thử 1
Tv 33 – Chúa tốt lành
Tv 32 – Hạnh phúc thay 3
  CN 20 TN
Tv 33 – Hãy nếm 1
Tv 33 – Hãy nếm thử 2
Tv 39 – Xin Ngài thương
  CN 21 TN
Tv 33 – Hãy nếm thử 3
Tv 33 – Hãy nếm 2
Tv 116 – Hãy đi
  CN 22 TN
Tv 62 – Ôi Thiên Chúa của con
Tv 62 – Hồn tôi khát khao
Tv 14 – Ai được cư ngụ
Tv 67 – Nào ai được vào
Tv 67 – Chúa đã chuẩn bị
  CN 23 TN
Tv 94 – Hãy nghe tiếng Người
Tv 94 – Đừng cứng lòng nữa
Tv 145 – Hãy ngợi khen
Tv 145 – Hồn tôi ơi
Tv 88 – Qua bao thế hệ
  CN 24 TN
Tv 102 – Chúa từ bi
Tv 114 – Tôi sẽ tiến đi
Tv 50 – Tôi sẽ trỗi dậy 1
Tv 50 – Tôi sẽ trỗi dậy 2
  CN 25 TN
Tv 144 – Chúa ở gần
Tv 144 – Chúa hằng ở bên ta
Tv 53 – Chúa đỡ nâng
Tv 53 – Vận mạng con
Tv 112 – Hãy ngợi khen Chúa
  CN 26 TN
Tv 24 – Xin hãy nhớ
Tv 18 – Giới răn Chúa
Tv 145 – Linh hồn tôi 2
  CN 27 TN
Tv 79 – Này vườn nho Thiên Chúa
Tv 127 – Nguyện xin Chúa 3
Tv 94 – Ước gì
  CN 28 TN
Tv 22 – Trong cung điện Chúa
Tv 22 – Tôi sẽ ở trong nhà Chúa
Tv 89 – Xin cho con
Tv 89 – Từ sớm mai
TV 97 – Ơn cứu độ
  CN 29 TN
Tv 95 – Nào hỡi các nước
Tv 32 – Lạy Chúa, xin thương
Tv 120 – Ơn phù trợ 2
  CN 30 TN
Tv 17 – Ngài là sức mạnh
Tv 125 – Tôi vui mừng
Tv 33 – Người đau khổ
  CN 31 TN
Tv 121 – Lạy Chúa, xin giữ gìn
Tv 17 – Lạy Chúa là dũng lực
Tv 144 – Con sẽ chúc tụng
  CN 32 TN
Tv 62 – Ngài là Thiên Chúa
Tv 145 – Hỡi linh hồn tôi
Tv 145 – Ca tụng Chúa đi
Tv 16 – Khi thức giấc
  CN 33 TN
Tv 127 – Hạnh phúc 4
Tv 15 – Xin bảo toàn con 2
Tv 97 – Chúa ngự đến 1
Tv 97 – Chúa ngự đến 2
  CN 34 TN
Tv 22 – Người chăn nuôi tôi
Tv 92 – Chúa hiển trị 2
Tv 92 – Chúa hiển trị 3
Tv 121 – Về nhà Chúa 2
  Chúa Ba Ngôi
Tv 32 – Phúc thay dân tộc
Tv 8 – Lạy Chúa
  Mình Máu Thánh
Tv 115 – Con sẽ lãnh chén
Tv 115 – Nâng chén mừng
Tv 109 – Con là thượng tế
  Thánh Tâm
Is 12 – Ta hân hoan
Tv 22 – Chúa chăn nuôi tôi
LỄ THEO NGÀY TRONG NĂM PHỤNG VỤ  
  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (1.1)
Tv 66 – Xin Thiên Chúa
  Thánh Phaolô trở lại (25.1)
Tv 116 – Hãy đi 1
  Dâng Chúa Giêsu trong Đến Thánh (2.2)
Tv 23 – Vua vinh hiển 1
Tv 23 – Vua vinh hiển 2
  Thánh Giuse ban trăm năm Đức Maria (19.3)
Tv 88 – Dòng dõi Người
Tv 88 – Miêu duệ Người
  Lê Truyền Tin (25.3)
Tv 39 – Con xin đến 4
  Thánh Máccô (25.4)
Tv 88 – Đến muôn đời 3
  Thánh Giuse Thợ (1.5)
Tv 89 – Việc tay chúng con
Tv 89 – Xin củng cố
  Thánh Philiphê (3.5)
Tv 18 – Tiếng chúng 1
  Thánh Matthia (14.5)
Tv 112 – Chúa đặt người
  Lễ Mẹ đi viếng (31.5)
Is 12 – Đấng Thánh cao cả
  Thánh Banaba (11.6)
  Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24.6)
  Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29.6)
  Thánh Tôma (3.7)
Tv 116 – Hãy đi 2
Tv 116 – Hãy đi
  Thánh Giacôbê (25.7)
Tv 125 – Chúa đối xử 1
  Thánh Anna (26.7)
Tv 131 – Chúa là Thiên Chúa
  Lễ Hiển Dung (6.8)
  Đức Mẹ Lên Trời (15.8)
  Thánh Batôlômêô (24.8)
Tv 144 – Các bạn hữu Chúa
  Sinh nhật Đức Mẹ (8.9)
Tv 12 – Con vui mừng
Tv 12 – Con hớn hở
  Suy tôn Thánh Giá (14.9)
Tv 77 – Nào ta đừng lãng quên
Tv 77 – Đừng quên lãng
  Thánh Matthêu (21.9)
Tv 18 – Tiếng chúng 2
  Tổng lãnh Thiên Thần (29.9)
Tv 137 – Trước mặt
  Lễ Mân Côi (7.10)
Lc 1 – Chúa đã làm 1
Lc 1 – Chúa đã làm 2
Lc 1 – Lạy Đức Trinh Nữ
Lc 1 – Mẹ đầy ơn phúc
  Thánh Luca (18.10)
Tv 144 – Con cái Chúa
  Thánh Simon và Thánh Giuđa (28.10)
Tv 18 – Tiếng chúng
  Lễ các Thánh nam nữ (1.1)
Tv 23 – Đâay là dòng dõi
  Lễ các Đẳng (2.11)
Tv 22 – Chúa chăn nuôi tôi
Tv 24 – Con nâng linh hồn 1
Tv 24 – Con nâng linh hồn 2
Tv 24 – Con nâng linh hồn 3
Tv 26 – Tôi tin vững vàng
  Lễ Cung hiến thánh đường Phêrô Phaolô
Tv 97 – Chúa đã mặc khải
  Lễ Đức Mẹ dâng mình (21.11)
Lc 1 – Chúa đã làm
  Thánh Anrê (30.11)
Tv 18 – Tiếng chúng
  Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8.12)
Tv 97 – Hãy hát lên
  Thánh Stêphanô (26.12)
Tv 30 – Lạy Cha 2
  Thánh Gioan tông đồ
Tv 96 – Người hiền đức
LỄ NGOẠI LỊCH  
  Truyền giáo
Tv 95 – Nào đến với Người
  Tử đạo
Tv 125 – Người ra đi
  Tất niên
Tv 135 – Muôn ngàn đời
  Giao thừa
Tv 120 – Ơn phù trợ 1
  Mồng 1 Tết
Tv 36 – Tiên vàn
Tv 8 – Lạy Chúa 2
  Mồng 2 Tết
Tv 127 – Phúc cho ai
  Mồng 3 Tết
Tv 126 – Nguyện xin Chúa
  Trung Thu
Tv 135 – Muôn ngàn đời 2
Thánh vịnh Đáp Ca Alleluia ABC © Lm. Mi Trầm
Imprimatur: 15.01.2020 – Giáo phận Nha Trang