Menu


THÁNH VỊNH ĐÁP CA - LM. KIM LONG

[Đang cập nhật] ...
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
NĂM A
NĂM B
NĂM C
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
                      Thứ Hai sau CN 1 MV
                      Thứ Ba sau CN 1 MV
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
 Lc 1
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
                      Ngày 17 tháng 12
                      Ngày 18 tháng 12
  Lễ Vọng Giáng Sinh
  Lễ Đêm Giáng Sinh
  Lễ Rạng Đông
  Lễ Ban Ngày
  Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh
  Lễ Thánh Gia Thất
  Lễ Hiển Linh
  Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa
MÙA CHAY & PHỤC SINH
  Lễ Tro
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
                      Thứ Sáu sau CN 1 MC
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
 TV. 26
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
 TV. 102
                      Thứ Năm sau CN 3 MC
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
 TV. 33
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  Lễ Lá
  Thứ 5 Tuần Thánh (Lễ Dầu)
 TV. 88
  Thứ 5 Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
  Thứ 6 Tuần Thánh
  Bài Đọc 1
  Bài Đọc 2
  Bài Đọc 3
  Bài Đọc 4
  Bài Đọc 5
  Bài Đọc 6
  Bài Đọc 7
 TV. 41&42  /  TV. 50
  Bài Thánh Thư
  Chúa Nhật Phục Sinh
 Ca Tiếp Liên                
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
TV. 117
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
TV. 29
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
TV. 99
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
TV. 144
                      Thứ Tư sau CN 5 PS
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
TV. 66
  Chúa Nhật 7 Phục Sinh
  Lễ Thăng Thiên
  Lễ Hiện Xuống
MÙA THƯỜNG NIÊN
                      Thứ Hai tuần 1 TN
                      Thứ Năm tuần 1 TN
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
 TV. 95
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
 TV. 18
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
 TV. 70
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
 TV. 137
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
TV. 31
 TV. 1
                      Thứ Ba tuần 6 TN
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
TV. 40
 TV. 102
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
 TV. 61
TV. 102
 TV. 91
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
 TV. 30
 TV. 80
 TV. 116
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
 TV. 49
 TV. 29
                      Thứ Hai sau CN 10 TN
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  TV. 99
 TV. 31
                      Thứ Năm sau CN 11 TN
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
 TV. 62
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
 TV. 15
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
 TV. 65
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
 TV. 14
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
 TV. 137
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
 TV. 94 / TV.89
                      Thứ Năm sau CN 18 TN
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
                      Thứ Sáu sau CN 21 TN
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
                      Thứ Ba sau CN 25 TN
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
 TV. 127
                      Thứ Ba sau CN 27 TN
                      Thứ Bảy sau CN 27 TN
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
 TV. 89
                      Thứ Ba sau CN 28 TN
                      Thứ Năm sau CN 28 TN
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
 TV. 32
                      Thứ Bảy sau CN 29 TN
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
                      Thứ Sáu sau CN 31 TN
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
                      Thứ Sáu sau CN 32 TN
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
 TV. 15
  Chúa Nhật 34 Thường Niên (Kitô Vua)
 TV. 92
                      Thứ Bảy sau CN 34 TN
  Chúa Ba Ngôi
  Mình Máu Chúa
  Thánh Tâm Chúa
LỄ THEO NGÀY TRONG TUẦN
  Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01-01)
  Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy giả (Vọng)
  Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy giả (CN)
  Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (Vọng)
   Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (CN)
  Thánh Maria Mađalêna (22-7)
  Thánh Giacôbê Tông Đồ (25-7)
  Lễ Chúa Hiển Dung (06-8)
  Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.8)
  Thánh Batôlômêô (24-8)
  Thánh Mônica (27-8)
  Thánh Augustinô (28-8)
  Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14-9)
  Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07-10)
 Lc 1
  Lễ Các Thánh Nam Nữ (01-11)
  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24-11)
  Thánh Gioan, Tông Đồ (27-12)
PHẦN LỄ CHUNG
  Cung Hiến Thánh Đường
 TV. 94        TV. 121
  Lễ Chung Các Thánh Tiến Sĩ
  Lễ Chung Các Thánh Tông đồ
LỄ BAN BÍ TÍCH
  Rửa Tội
 TV. 22
  Thêm Sức
 TV. 22
LỄ NGOẠI LỊCH
  Kính Mình Máu Chúa
 TV. 22
  Kính Máu Chúa
 TV. 116
LỄ TUỲ HOÀN CẢNH
  Cầu bình an
  Cầu cho công lý và hoà bình
  Cầu cho việc hoà giải - xin ơn tha tội
  Cầu hiệp nhất
  Cầu hồn
 TV. 121      Tv. 129
  Cầu khi di cư
  Cầu cho việc rao giảng Tin Mừng
Nguồn: Thánh Vịnh Đáp Ca, Lm. Kim Long, Ấn bản lần thứ 2, năm 2005