Menu

THÁNH VỊNH 95 (Lễ Đêm) – Kim Long

Đáp: Hôm nay Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, là Chúa chúng ta. 
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. 
Hát lên mừng Chúa hãy chúc tụng Thánh Danh. 
2. Phúc ân độ thế ngày nay loan báo. Nói cho vạn quốc biết rõ vinh hiển Ngài, 
các dân đều thấy những vĩ nghiệp tay Ngài. 
3. Đất mau nhảy múa, trời nào vui lên. Biển khơi gầm thét với tất cả hải vật, 
các cây rừng hãy hát xướng cùng nương đồng. 
4. Hát lên mừng Chúa vì Ngài ngự đến xét xử trần thế đúng phép công minh Ngài. 
Xét xử vạn quốc, phán quyết Ngài công bình. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Ta báo cho các ngươi một niềm vui trọng đại: 
Hôm nay Đấng Cứu Thế, là Chúa đã giáng sinh cho các ngươi. Alleluia, Alleluia.
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)