Menu


[TCPV] Chúa Nhật 5 Mùa Chay B

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật V Mùa Chay B 

   Nhập lễ
Tv 42,1-2

 
Kim Long
 
Phương Anh
 
Xuân Thảo
 
Huyền Linh
   Đáp Ca
Năm B: Tv 50,3-4.12-13.14-15 (Đ. c.12a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Mi Trầm
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Tv 118,7.10.17.25 (GR, p. 123) | Đối ca với Tv 21 (GS)

   
Kim Long
   
Mi Trầm
   
Vương Diệu
   
Hùng Lân
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Ga 11,26; Ga 8,10-11; Đối ca với Tv 16 (GR) | Đối ca với TV 115 (GS)

 
Kim Long
   
Thái Nguyên
   
La Thập Tự
 
Phương Anh
   
Hương Vĩnh
   
Nguyễn Duy
   
Hải Triều
   
Kim Long
   Tạ lễ
Văn Chi

Mi Trầm

Ca nhập lễ
x. Tv 42,1-2
Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,
biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa ;
xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà,
chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con.

Ca dâng lễ
Tv 118,7.10.17.25 (x. Graduale Romanum, p. 123)
Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh.
Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài,
xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa.
Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây
để con được sống và tuân giữ lời Ngài.
Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen,
theo lời Ngài, xin cho con được sống.
Đối ca với Tv 21 (x. Graduale Simplex)
ĐC: Xin phân xử cho con, lạy Chúa: 
Xin bảo vệ con, vì Ngài quyền năng.

Ca hiệp lễ
1. x. Ga 11,26
Chúa nói : “Ai sống và tin vào Thầy,
sẽ không bao giờ phải chết.”
2. x. Ga 8,10-11
- Này chị, không ai lên án chị sao ?
- Thưa Thầy, không ai cả.
- Tôi cũng không lên án chị đâu,
từ nay chị đừng phạm tội nữa.
3. Đối ca với Tv 16. xem Graduale Romanum, tr. 484)
4. Đối ca với Tv 115. xem Graduale Simplex, CN5MC)
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)