Menu


HÃY TRỞ VỀ - Mi Trầm

ÐK: Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa bao năm qua. 
Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa thêm đậm đà.
1. Về đây hỡi người nào về đây. Tình thương Chúa Trời luôn nối kết. 
Về đây Thiên Chúa Ðấng từ bi, Người xoá hết tội ta Người dẫn lối đời ta.
2. Ðời con đã nhiều lần bội vong về đây Chúa Trời ban sức sống. 
Tình Cha nung nấu trí lòng con ngày tháng ở cùng con, Người thánh hoá đời con.
3. Hồng ân Chúa Trời Người rộng ban niềm tin suốt đời thêm trong sáng. 
Nào ai năm tháng vẫn cậy trông hạnh phúc mãi chờ mong ngày ấy Chúa thưởng công.
**** Hãy Trở Về
***  Imprimatur: 22.11.2004 - GP. Nha Trang (HCĐ1)