Menu

CA NHẬP LỄ - CA TIẾP LIÊN - CA HIỆP LỄ

NGÀY LỄ
CA NHẬP LỄ
CA HIỆP LỄ
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
 -----
  
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
 -----
  
  
       -----
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
-----
  
  Lễ Vọng Giáng Sinh
  Lễ Đêm Giáng Sinh
---------------------- 
  
---------------------- 
  Lễ Rạng Đông Giáng Sinh
---------------------- 
  Lễ Ngày Giáng Sinh
----------------------       
  Lễ Thánh Gia
----------------------        
  Lễ Hiển Linh
----------------------           
  Lễ Mẹ Thiên Chúa (01-01)
----------------------           
  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
----------------------           
MÙA CHAY
  Lễ Tro
  
---
  
---
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
-----------------                
  *** Xem thêm: Gợi ý Tuần Thánh
  Lễ Lá
-----------------                
  Lễ Dầu
  Lễ Dầu (Ca dâng lễ)
  Lễ Tiệc Ly
  
-----------------                
  
-----------------                
  
-----------------                
  
-----------------                
  Lễ Tiệc Ly (Ca dâng lễ)
 
MÙA PHỤC SINH
  Chúa Nhật Phục Sinh
-----------------                
  Ca Tiếp Liên Phục Sinh
  
  
  
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
--------------------
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
--------------------
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Ca hiệp lễ (Kim Long)             
 
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
  
  Lễ Thăng Thiên
  Lễ Hiện Xuống
  Ca Tiếp Liên Hiện Xuống 
  (Dùng trong lễ chính ngày)
  
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  
-
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
 
 
-
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
-----------------                
  
-----------------                
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  
-----------------    
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
-----------------                
  Chúa Nhật 34 Thường Niên
-----------------                
  Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
-----------------                
 
-----------------                
  Lễ Chúa Ba Ngôi

  
-----------------                

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  
  
-----         
  Ca Tiếp Liên Lễ Mình Máu Thánh

  Lễ Thánh Tâm
 
---

LỄ TRỌNG - LỄ KÍNH - LỄ NGOẠI LỊCH
  Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin
  Ngày 24/6: SN T. Gioan Tẩy Giả
  
  Ngày 29/6: T. Phêrô & T. Phaolô

  Ngày 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi 
  Ngày 1/11: Các Thánh Nam Nữ
  Ngày 24/11: Các Thánh TĐVN