Menu


CA NHẬP LỄ - CA TIẾP LIÊN - CA HIỆP LỄ

NGÀY LỄ
CA NHẬP LỄ
CA HIỆP LỄ
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng
  
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng
  
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng
  
  
       -----
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng
  
  Lễ Vọng Giáng Sinh
  Lễ Đêm Giáng Sinh
---------------------- 
  
---------------------- 
  Lễ Rạng Đông Giáng Sinh
---------------------- 
  Lễ Ngày Giáng Sinh
----------------------       
  Lễ Thánh Gia
----------------------        
  Lễ Hiển Linh
  
----------------------           
  Lễ Mẹ Thiên Chúa (01-01)
 
  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

----------------------           
MÙA CHAY
  Lễ Tro
  
---
  
---
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay
  *** Xem thêm: Gợi ý Tuần Thánh
  Lễ Lá
-----------------                
  Lễ Dầu
  Lễ Dầu (Ca dâng lễ)
  Lễ Tiệc Ly
  
-----------------                
  
-----------------                
  
-----------------                
  
-----------------                
  Lễ Tiệc Ly (Ca dâng lễ)
 
MÙA PHỤC SINH
  Chúa Nhật Phục Sinh
-----------------                
  Ca Tiếp Liên Phục Sinh
  
  
  
  
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh
  
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh
  
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh
  
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Ca hiệp lễ (Kim Long)             
 
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh
  
  Lễ Thăng Thiên
  Lễ Hiện Xuống
  Ca Tiếp Liên Hiện Xuống 
  (Dùng trong lễ chính ngày)
  
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa Nhật 2 Thường Niên
  
-----------------                
  
-----------------                
  Chúa Nhật 3 Thường Niên
  Chúa Nhật 4 Thường Niên
  Chúa Nhật 5 Thường Niên
  Chúa Nhật 6 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 7 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 8 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 9 Thường Niên
--------------------
-----------------                
  Chúa Nhật 10 Thường Niên
  
--------
  Chúa Nhật 11 Thường Niên
  
  Chúa Nhật 12 Thường Niên
 
 
  Chúa Nhật 13 Thường Niên
  Chúa Nhật 14 Thường Niên
  Chúa Nhật 15 Thường Niên
  Chúa Nhật 16 Thường Niên
  Chúa Nhật 17 Thường Niên
  Chúa Nhật 18 Thường Niên
  Chúa Nhật 19 Thường Niên
  Chúa Nhật 20 Thường Niên
  Chúa Nhật 21 Thường Niên
  Chúa Nhật 22 Thường Niên
  Chúa Nhật 23 Thường Niên
  Chúa Nhật 24 Thường Niên
  Chúa Nhật 25 Thường Niên
  Chúa Nhật 26 Thường Niên
  Chúa Nhật 27 Thường Niên
  Chúa Nhật 28 Thường Niên
  
-----------------                
  Chúa Nhật 29 Thường Niên
  
  Chúa Nhật 30 Thường Niên
  Chúa Nhật 31 Thường Niên
  Chúa Nhật 32 Thường Niên
  Chúa Nhật 33 Thường Niên
  Chúa Nhật 34 Thường Niên
  Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
 
-----------------                
  Lễ Chúa Ba Ngôi

  
-----------------                

  Lễ Mình Máu Thánh Chúa
  
  
-----         
  Ca Tiếp Liên Lễ Mình Máu Thánh

  Lễ Thánh Tâm
 
---

LỄ TRỌNG - LỄ KÍNH - LỄ NGOẠI LỊCH
  Ngày 25/3: Lễ Truyền Tin
  Ngày 24/6: SN T. Gioan Tẩy Giả
  
  Ngày 29/6: T. Phêrô & T. Phaolô

  Ngày 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi 
  Ngày 1/11: Các Thánh Nam Nữ
  Ngày 24/11: Các Thánh TĐVN