Latest in Tech

CA TIẾP LIÊN (Lễ Phục Sinh) – Lm. Huy Hoàng

Nào tín hữu hãy ca mừng hỷ hoan, Đức Ki-tô Chiên lễ Vượt Qua, Chiên Con máu đổ chan hòa cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn. Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội, đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà Cha Con. Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến, cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ, Chúa sự sống đã chết đi giờ đây hằng sống trị vì oai linh. Hỡi Ma-ri-a xin hãy thuật lại trên đường đi cô đã thấy gì? Thấy mồ trống của Đức Ki-tô phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. Thấy sứ thần nhân chứng hiển hiện. Y phục và khăn liệm xếp rời. Giê-su hy vọng của tôi, sẽ đón các Ngài nơi xứ Ga-li-lê. Chúng tôi vững niềm tin sắt đá. Đức Ki-tô thật đã phục sinh. Lạy Vua chiến thắng hiển vinh, xin dủ tình thương xót chúng con.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaĐức Ki-tô đã chịu hiến tế làm Chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ.  Alleiluia.