Menu


LOAN BÁO TIN MỪNG

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Mi Trầm
Cao quí thay bước chân của những người đã ra đi loan truyền ơn cứu rỗi
Dao Kim-Trầm Hương
Lạy Chúa, Chúa sai con đi làm vườn nho Chúa. Niềm tin gieo rắc khắp
Huy Hoàng
Chúa sai tôi đi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng. Công bố cho người bị giam
Mi Trầm
(Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi (Đẹp thay) 
Nguyễn Duy
Anh em đã lãnh nhận Lời gieo trong lòng chính Lời Thiên Chúa yêu
Anh Tuấn
Hãy đi loan báo Tin Mừng! Hãy đi loan báo Tin Mừng! Cho muôn dân
Huy Hoàng
Hãy đi loan báo Tin Mừng. Cho mọi người nhận ra Thiên Chúa. Bằng
Kim Đường
Nào anh em hãy đi muôn phương, từ đồng xa đến nơi phố phường. Cùng
Nguyễn Duy
Xin sai chúng con lên đường loan truyền bình an của Chúa. Xin cho chúng
Thế Thông
Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng. Người đã lên đường
P. Kim
Lời Ngài còn đó con xin ghi nhớ hoài. Ruộng đồng mênh mông mùa tới
Phanxicô
Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa toả hương, trên đồng lúa chín toả hương
Nguyễn Đức Tuấn
Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Này chính 
Thiên Đan
Từng bước con đi có bóng Ngài. Niềm vui rộn rã giữa trần ai. Có Chúa
Nguyễn Văn Hoà
Rao giảng tin mừng, hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.
P. Kim
Xinh đẹp thay ôi xinh đẹp thay những bước chân loan truyền tin vui