Menu


[TCPV] Thứ Năm Tuần Thánh: Lễ Tiệc Ly

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Thứ Năm Tuần Thánh: Lễ Tiệc Ly

   Ca Nhập lễ
Gl 6,14

 
Văn Chi
 
Ngọc Linh
 
Trần Văn Huyến
 
Thành Tâm
 
Văn Chi
 
Hoàng Kim
   Đáp Ca
Tv 115,12-13.15-16.17-18 (Đ. x. 1 Cr 10,16)

  
Cát Minh
  
Nguyên Hữu
  
Kim Long
  
Martino
  
Mi Trầm
 
Huy Hoàng
 
Thái Nguyên
   Nghi thức rửa chân
Đối ca với Tv 118

 
Cát Minh
 
Nguyên Hữu
 
Quốc Vinh
 
Vân Thanh
   
Kim Đường
   
Nguyễn Duy
   
Nguyễn Văn Hoà
   
?
  Ca Tiến lễ
Ubi Caritas Est Vera

   
Vinh Hạnh
   
Trần Anh Linh
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
1 Cr 11,24.15 | Đối ca với Tv 22 & 115 (GR, GS)

   
Tri Văn Vinh
   
Phanxicô
 
Hồng Trần/PDD
  
Phanxicô
  
Nguyễn Duy
  Kiệu Mình Thánh Chúa
Pange Lingua

  
Văn Chi
  
Trần Văn Huyến
  
Thiên Đan
   
Ân Đức
(Tantum Ergo)  
Kim Long
  (Tantum Ergo)  
Kim Long
 (Tantum Ergo)  
Anphong Hoan


Ca nhập lễ 
x. Gl 6,14
Chúng ta phải hãnh diện
về thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Nơi Người, ta được giải thoát,
được sống và được sống lại ;
chính Người giải thoát và cứu độ ta.

nghi thức rửa chân
Đối ca với Tv 118 (GS)
ĐC: Chúa nói: Thầy ban cho anh em giới răn mới:
Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.

Ca dâng lễ
Ubi caritas est vera

Ca hiệp lễ
x. 1 Cr 11,24.25
Chúa nói : “Đây chính là Mình Thầy
hiến tế vì anh em.
Đây là chén Máu Thầy,
Máu của giao ước mới.
Mỗi khi ăn và uống,
anh em hãy làm việc này
để tưởng nhớ đến Thầy.”
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)