Latest in Tech

VINH QUANG CỦA TA - Lm. Hoàng Kim

ĐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Ki-tô! Nơi Ngài: ơn cứu độ của ta. Sức sống của ta Phục Sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát (ư).
1. Lạy Chúa! Chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc khổ hình diễm phúc của Chúa.
2. Lạy Chúa! Chúng con vui lòng vác Thánh Giá, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo Chúa trên đường Chúa.
3. Ngợi khen sáng danh tôn thờ Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha hợp một cùng Ngôi Hai và Thánh Thần Chúa.