Menu


[TCPV] Chúa Nhật 2 Mùa Vọng ABC

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật II Mùa Vọng ABC

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
 
Trần Anh Linh
 
Nguyễn Duy
 
Mi Trầm
 
Nguyễn Khắc Xuyên
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
* Năm A - Thánh vịnh 71

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Nguyễn Duy
  
Thái Nguyên
  
* Năm B - Thánh vịnh 84

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  
* Năm C - Thánh vịnh 125

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Dâng Lễ
Viết Chung
  
Hiền Hoà
   
Nguyễn Duy
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
   
Trần Anh Linh
Mt 3,1-12   
La Thập Tự
Mt 3,1-12   
Thái Nguyên
Mc 3,1-3   
La Thập Tự
Mc 1,1-8   
Thái Nguyên
Lc 3,1-6   
Thái Nguyên
  
Mi Trầm
   
Trần Hoà Yên
   
Vinh Hạnh
   
Anh Tuấn
   
Xuân Thảo
   
Mi Trầm
   
Vinh Hạnh
 ⚫ Tạ Lễ
Kim Long

Ca nhập lễ
Is 30,19.30
Này dân Xi-on hỡi,
Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân.
Người sẽ lên tiếng thật oai hùng,
khiến tâm hồn anh em hoan hỷ.

Ca hiệp lễ
Is 30,19.30
Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi !
Đứng trên nơi cao mà nhìn :
Kìa Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)