Latest in Tech

THÁNH VỊNH 121 (CN1MVA) – Lm. Thái Nguyên

ĐK: Vui thay! Khi người ta đến nói với tôi rằng: Chúng ta hãy cùng nhau lên đền thánh Chúa nào. Chúng ta hãy cùng nhau lên đền thánh Người. 
1. Vui thay khi thiên hạ bảo tôi: Chúng ta hãy lên đền thờ Chúa. Chính đây hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng tôi đứng nơi cửa thành rồi. 
2. Giê-ru-sa-lem được dựng xây khác chi những đô thành kiên cố. Biết bao nhiêu con dân của Chúa, đang tiến lên đến nơi cửa đền thờ. 
3. Con dân theo như luật truyền xưa, tiến lên để ca ngợi danh Chúa. Chính đây là ngai toà Đa-vít, được đắp xây để xét xử toàn dân. 
4. Xin cho Gia-liêm được bình an, chúc cho dân luôn được hưng thái. Những mong cho dinh cơ bình an, và đó đây vẫn luôn hằng đẹp tươi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia! AlleluiaChúa ơi! Xin hãy tỏ lòng từ bi và ban ơn cứu độ chúng con. Alleluia! Alleluia!
***** Thánh Vịnh 121 (CN1MVA)