Menu


[TCPV] Lễ Giáng Sinh - Lễ Ngày

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Ban Ngày

 ⚫ Ca Nhập lễ                     
Kim Long
 
Kim Long
 
Nam Hoa
 
JF.Wade/HC
 
Nguyên Kha
 ⚫ Đáp Ca - Tung hô Tin Mừng
Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 (Đ. c.3cd)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Nguyễn Duy
  
Thái Nguyên
  
Thanh Lâm
  Dâng Lễ
Viết Chung
 
Bạch Vân/Bùi Ninh
  
Ân Đức
   
Mi Trầm
   
Mi Trầm
 ⚫ Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Kim Long
   
Mi Trầm
  
Việt Khôi
   
Đỗ Vy Hạ
   
Anphong Hoan
  
Hoài Đức
 
Anphong Hoan
  ⚫ Tạ Lễ
Hoài Đức/VP

Hải Linh
  
Văn Thiều
  
Nguyễn Duy

Ca nhập lễ
Is 9,6
Một trẻ thơ chào đời để cứu ta,
một người con được ban cho nhân loại,
Người mang quyền bính ở trên vai,
danh hiệu Người là Cố Vấn kỳ tài.

Ca hiệp lễ
Tv 97,3
Toàn cõi đất này được xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)