Menu


CỦA LỄ GIÁNG SINH – Viết Chung

1. Hướng tâm hồn về nơi hang đá. Con dâng lên của lễ sắt son niềm tin, thay mộc dược với vàng hương. Còn đây tình yêu thương còn đây niềm cậy trông. Chúa (ơ) ơi. Trong sương gió lạnh lùng, trong hang đá nghèo hèn Chúa có vui lòng chăng. 
ĐK: Nguyện dâng lên, dâng lên. Đây rượu bánh tinh tuyền dâng về Chúa nhân hiền. Chúng con thành kính đón mừng Giáng Sinh. 
2. Ước mơ được làm con chiên bé, đêm đông xưa thở hơi ấm trên cỏ khô, vỗ về tròn giấc trẻ thơ. Thầm mong mùa đông qua, hồn con chẳng lạnh giá. Chúa (ơ) ơi. Con dâng tâm tình này, tri ân Chúa từng ngày nhất quyết không đổi thay.
***  Imprimatur: 15.12.2015 - TGP. Sài Gòn (TCVN2)