Menu


BỘ LỄ - KINH NGUYỆN

Tên bài
Tác giả
Kim Long
KTX, KVD, KTK, TTT, Lạy CTC, Sau truyền phép, Vịnh tụng ca, Kinh lạy Cha
Kim Long
Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa
Nguyễn Văn Hòa
Kinh Thương Xót, Kinh VD, Thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa, Kinh Tin Kính
Mỹ Sơn
Ca nhập lễ; Đáp Ca; Alleluia; Thánh Thánh Thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa
ĐCV
[Vọng Phục Sinh] Xin Chúa thương xót chúng con.. Thánh Maria Đức Mẹ 
Kym Thanh
Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, Kinh Lạy Cha; Vì vương quyền uy lực và vinh quang
Nguyễn Văn Hoà
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất muôn
Nguyễn Văn Hoà
Lạy Chúa xin dùng cành hương thảo rảy nước trên con. Thì con được sạch
Nguyễn Văn Hoà
Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Alleluia. Và nước ấy chảy đến
Trần Anh Linh
Tôi đã thấy một dòng suối nước trong, trào mênh mông từ cửa Đông Thánh