Latest in Tech

BỘ LỄ CA LÊN ĐI 2 – Kim Long

⬤ KINH THƯƠNG XÓT:
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương (nguyện) xin Chúa thương, xin thương xót chúng con. Xin Chúa Ki-tô, xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. Xin Chúa Ki-tô, xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con. 
⬤ KINH VINH DANH:
Chủ tế: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cộng đoàn: Và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xoá tội trần gian, xin thương, xin thương, xin thương xót chúng con. Chúa xoá tội trần gian, Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương, xin thương, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. A-men. A-men. 
⬤ THÁNH, THÁNH THÁNH:
Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. 
⬤ LẠY CHIÊN THIÊN CHÚA:
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. 
⬤ TUNG HÔ SAU TRUYỀN PHÉP:
Mẫu 1: Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. 
Mẫu 2: Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. Cộng đoàn: Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. 
Mẫu 3: Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. Cộng đoàn: Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con. 
⬤ VINH TỤNG CA:
Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. CĐ: A-men. A-men. A-men. 
⬤ KINH LẠY CHA:
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
*****  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)