Latest in Tech

TRỜI CAO - Duy Tân

ĐK: Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc tội! Trời cao hãy đổ sương xuống! Và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời!
1. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ôi! Dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ôi, đoàn con đã hối tội rồi!
2. Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội dơ! Chúa ôi, lòng nhân từ Chúa vô bờ. 
**** Trời Cao
**  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)