Menu


[TCPV] Lễ Truyền Tin

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Lễ Truyền Tin (25-3)

   Nhập lễ
x. Hr 10,5.7

 
Nguyên Hữu
 
Thành Tâm
   Đáp Ca
Tv 39,7-8a.8b-9.10.11 (Đ. x. c.8a và 9a)

  
 Thánh Vịnh 39
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thái Nguyên
  Ca Tiến lễ
Kinh Kính Mừng | Đối ca với Tv 84

   
Kim Long
   
Ân Đức
   
Kim Long
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Is 7,14

 
Trần Văn Huyến
   
La Thập Tự
   
Thái Nguyên
   Tạ lễ
Trầm Hương

Mi Trầm

Ca nhập lễ
x. Hr 10,5.7
Khi vào trần gian Đức Ki-tô nói :
“Lạy Thiên Chúa, này con đây,
Con đến để thực thi ý Ngài.”

Ca dâng lễ
Đối ca với Tv 84 (x. Graduale Simplex)
ĐC: Kính mừng Maria, đầy ơn phúc: 
Chúa ở cùng bà,
 bà có phúc hơn mọi người phụ nữ. 
(Mùa Phục Sinh thêm Allêluia.) 

Ca hiệp lễ
Is 7,14
Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai
và sinh hạ con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)