Latest in Tech

AVE MARIA (Lc 1: 28) - Lm. Thành Tâm

1. Xin hát dâng Mẹ lời chào xưa khi Thiên Sứ loan tin: Ave Maria! Hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúc cho Bà tràn đầy ơn được Thiên Chúa thương đến. Đấng Bà sẽ sinh ra là Con Chúa chí tôn quyền năng.
ĐK. Ave Ave Maria! Hãy vui mừng! Hỡi Nữ Trinh. Ave Ave Maria! Hỡi Nữ Trinh đẹp xinh.
2. Xin hát khen Mẹ là kỳ công của Thiên Chúa uy phong. Không ai trên đời này vết nguyên tội không nhiễm lây lạ lùng. Xin kết dâng Mẹ một tràng hoa “Ave Maria”. Hỡi Mẹ Chúa cao sang nguyện thương giúp chúng con lầm than.
3. Xưa với Con Mẹ, Mẹ đồng công dâng lễ tế Chiên Con. Nay chốn thiên cung kia Chúa thưởng công cho hiển vinh xác hồn. Xin hát khen Mẹ ngàn lời ca cùng muôn muôn chư thánh. Kính Mừng Nữ Trinh Vương đầy ơn phúc đến muôn đời luôn.
***** Ave Maria