Menu


Thánh Ca Chủ Đề: Thánh Phêrô và Phaolô

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
-------------
Lễ Thánh Phêrô và Phalô 29-6: Đối Ca Nhập Lễ, DL, TVĐC, HL.
Hùng Lân - HTH
Hai người tiên phong hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. 
Trần Văn Huyến
Đây hai vị Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô. Đây hai vị Tông đồ Phê-rô 
?
Mừng hai Thánh Tông Đồ Phê-rô, Phao-lô. Nay hưởng phúc vinh quang
Cao Huy Hoàng
Khi còn sống trên trần gian, đây là những người anh hùng. Đã gieo trồng
Mi Trầm
Mừng hai Thánh Tông Đồ Phê-rô Phao-lô xưa nghe tiếng cứu độ 
Sơn Ca Linh
Nào hợp hoan ta dâng tiến lên lời ca. Một vòng hoa cho hai Thánh Tông
Trần Anh Linh
Ông Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su: Thầy là Đức Ki-tô Con Chúa Trời 
Vũ Đình Trác
Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa. Thầy đến trong 
Hạ Đăng
Phê-rô, Phao-lô, đây hai anh hùng Hội Thánh cùng muốn sống chết 
Kim Long
Đoàn con hân hoan tôn kính lạy Thánh Phê rô tông đồ. Chúa đã ban 
Kim Long
Con là Đá, là Đá kiên vững thiên thu trên Đá này Ta sẽ xây dựng 
Kim Long
Từ lời mời gọi đầu tiên: "Hãy theo Ta" con đã bỏ lưới bỏ thuyền 
Phạm Liên Hùng
Ngợi khen Thánh Phê-rô Phao-lô Tông đồ là đài thiêng muôn năm
Kim Long
Vừa khi Chúa kêu mời Người đã sẵn lòng bước đi dù gian nguy nào 
Huy Hoàng
Tiếng chúng đã vang dội vang dội cùng khắp địa cầu. 
Huy Hoàng
Chúa là mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì. 
Kim Long
Tiếng các ngài đã vang dội khắp địa cầu. 
Thanh Lâm
Tiếng chúng đã vang vọng, tiếng chúng đã vang dội khắp cõi địa cầu.
Đinh Thanh Hiền
Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người kính sợ
Huy Hoàng
Thiên thần Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính
Kim Long
Thiên thần của Chúa xây dựng đồn luỹ quanh kẻ kính sợ Ngài.  
Mi Trầm
Này thiên binh của Chúa xây dựng đồn lũy quanh người sợ Chúa.
Mi Trầm
Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để rồi cứu thoát những ai
Mi Trầm
Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh quanh những người những người 
Thái Nguyên
Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người hằng 
Thanh Lâm
Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh quanh những người biết kính 
Thái Nguyên
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, truyền rao chân lý muôn nơi
Thái Nguyên
Con tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, Con Cha trên trời hằng sống thiên 
Mi Trầm
Nào hợp tiếng ta cất lời tung hô dâng lời kinh lên Thánh Cả Phê-rô.