Menu


HAI NGƯỜI TIÊN PHONG - Hùng Lân & Hùng Thái Hoan

Hai người tiên phong hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. 
Xưa đã chối Chúa ba lần trong đêm tối xưa đem ngựa truy nã Chúa.
Nhưng từ ngày Chúa chiếm hai lòng: 
Hai lòng cùng hối, hai lòng cùng mến, hai lòng cùng nóng. 
"Ngư phủ" dùng chài bắt muôn linh hồn, 
"Người xưa" hy sinh cho Chúa nên tông đồ gương. 
ĐK: Bàn thạch Phê-rô trường tồn thay! Đồng trụ Phao-lô trường tồn đây! 
Đồng đá xây Rô-ma vinh cường. Và đức tin yêu trong tâm hồn. 
Phù hộ con trên đường đầy gai. Và Việt Nam trên đường ngày mai. 
Vì Chúa đem lửa yêu cho đời: Nguồn Tin mới cho đời sáng tươi.
***  Imprimatur: 19.7.2007 - GP. Phú Cường (TCVN1)