Latest in Tech

NÀO HỠI DÂN SION - Mi Trầm

ĐK. Nào hỡi dân Sion, nầy Chúa sắp đến rồi, mau mau ra đón Người,
này Chúa đến, này Chúa đến cứu thoát dân Người.
1. Chúa là Đấng chăn dắt Is-ra-el xin Người lắng tai nghe. 
Chúa là Đấng dẫn đưa Giu-se như mục tử chăn dắt đoàn chiên.
2. Ôi lạy Chúa đến với muôn dân xin dọi chiếu Thiên Nhan. 
Chúa dẫn lối thoát bao gian nan ôi tình Chúa soi chiếu trần gian.
3. Chúa trồng những cây cối lá xanh tươi ban nguồn sống cho cây. 
Chúa gìn giữ cháu con mai sau uy quyền Chúa tôn kính mọi nơi.
**  Imprimatur: 06.02.2012 - GP. Nha Trang (TCPV)