Latest in Tech

ĐÊM SẮP TÀN - Trần Hòa Yên

ĐK. Đêm sắp tàn ngày gần tới hãy xa đường đi tội lỗi và mang khí cụ an hòa.
1. Hãy mặc lấy Chúa Ki-tô chớ đừng để lòng hoen ố. Vì đây là ngày Chúa đến Ngài mang lửa mến cho đời.
2. Hãy mặc lấy Chúa Ki-tô chớ đừng sa đà mê đắm. Ngày qua rồi ngày sẽ tới đời luôn rạng rỡ tươi cười.
3. Hãy mặc lấy Chúa Ki-tô chớ đừng hoang đàng phóng đãng. Ngày nay chuẩn bị tương lai rồi mai được sống mãi hoài.