Latest in Tech

CÓ TIẾNG KÊU - Kim Long

ĐK. Có tiếng kêu từ nơi hoang vắng mau dọn đường cho Chúa. 
Giữa rừng sâu hiu quạnh khơi rộng lối Chúa đi.
1. Thung lũng lấp cho đầy núi đồi hãy bạt xuống. Đường gập ghềnh quanh co uốn thẳng san bằng đi.
2. Dân Chúa hãy an lòng hiểm họa đã vượt qua. Tội tình đều được tha bởi nhờ Chúa đền cho.
3. Đây chính Chúa ban truyền hãy dọn đường nẻo Chúa. Người người sẽ hân hoan ngắm nhìn Chúa hiển linh.
****  Imprimatur: 22.11.2004 - GP. Nha Trang (HCĐ 1)