Menu


[TCPV] Chúa Nhật Lễ Lá

Gợi ý Thánh Ca Phụng Vụ - Chúa Nhật Lễ Lá

   Ca Nhập lễ


 
Kim Long
 
Nguyên Hữu
 
Nguyên Hữu
 
Kim Long
 
Kim Long
 
Thái Nguyên
 
Thái Nguyên
 
Vũ Mộng Thơ/ND
 
Nguyên Hữu
 
Nguyên Hữu
 
Nguyên Hữu
 
Nguyễn Duy
   Đáp Ca
Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24 (Đ. c.2a)

  
Kim Long
  
Huy Hoàng
  
Thanh Lâm
  
Thái Nguyên
  
?
  Ca Tiến lễ
Tv 68,21.22. (GR) | Đối ca với Tv 21 (GS)

   
 Nhiệt thành nhà Chúa (Tv 68)
Kim Long
   
Anphong Hoan
   
 Vì nhiệt tâm lo nhà Chúa (Tv 68)
Kim Long
   
Kim Long
   
Quang Uy
   
Kim Long
   
Kim Long
   
Kim Long
  Hiệp Lễ - Ca Nguyện
Mt 26,42 với Tv 21 & 115

 
Kim Long
Mt 26,42   
Phương Anh
Mt 26,42   
Kim Long
Mt 26,42   
Nguyên Hữu
Mt 26,42   
Vũ Mộng Thơ
Mt 26,42; Tv 21   
Nguyễn Duy
Thánh ca Tin Mừng   
La Thập Tự
Thánh ca Tin Mừng   
 Chúa đã hiến mình
Thái Nguyên
   Tạ lễ
Kim Long

Mi Trầm


Rước lá
(Phần nghi thức Xem chi tiết trong sách Lễ Rôma, Chúa nhật Lễ Lá)

1. Chủ tế tiến ra chỗ giáo dân tụ họp.
Điệp ca Hosana Mt 21,9 với Tv 117,22.23.27.28

ĐC: Hoan hô Thái Tử nhà Đa-vít ! 
Chúc tụng Vua Ít-ra-en
Đấng ngự đến nhân danh Chúa :
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.
Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ;
lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

2. Rước lá
Điệp ca với các Tv 23 và Tv 46. Thánh thi Mừng Chúa Kitô Vua
Khi tiến vào đến nhà thờ hát bài về việc Chúa tiến vào thành.

Điệp ca với Tv 23
ĐC: Dân Do-thái vui mừng ra đón Chúa,
tay phất cành Ô-liu,
miệng reo hò chúc tụng :
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Điệp ca với Tv 46
ĐC: Dân Do-thái trải áo trên đường
và lớn tiếng hò reo :
Hoan hô Thái Tử nhà Đa-vít,
chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.

Ca nhập lễ (hình thức đơn giản không rước lá)
Sáu ngày trước đại lễ Vượt Qua,
khi Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem,
các trẻ em chạy ra đón Người,
tay phất cành thiên tuế.
Miệng lớn tiếng hò reo.
Điệp ca với Tv 23,9-10
* Hoan hô Chúa trên các tầng trời !
   Chúc tụng Đấng ngự đến đầy nhân hậu từ bi.
Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên,
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Đức Vua vinh hiển đó là ai ?
Là Chúa Tể càn khôn : 
chính Người là Đức Vua vinh hiển.

Ca dâng lễ
Tv 68,21.22 (xem Graduale Romanum, tr. 148)
Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời.
Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
luống công chờ, không được một ai ;
đợi người an ủi đôi lời,
trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu !
Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng,
con khát nước, lại cho uống giấm chua.
Đối ca với Tv 21 (x. Graduale Simplex)
ĐC: Xin phân xử cho con, lạy Chúa: 
Xin bảo vệ con, vì Ngài quyền năng.

Ca hiệp lễ
x. Mt 26,42
Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống,
không sao tránh được,
thì xin vâng ý Cha.
Đối ca Mt 26,42 với Tv 21 & 115. Graduale Romanum, tr. 149)
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)