Latest in Tech

NẾU CÓ THỂ - Lm. Kim Long

ĐK: Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này.
Đừng theo như ý Con một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.
1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế. 
Thì nay Con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.
2. Bao công việc vui lòng Cha, Con thi hành vuông tròn mau mắn. 
Vì Con không đến để làm theo ý Con, những theo ý Cha vẹn toàn.
3. Sao Cha đành tâm bỏ Con, khi quân thù tư bề xông đánh. 
Này đây Con phó dâng ở trong tay Cha, trót cả tấm linh hồn.