Latest in Tech

TRONG RỪNG SÂU - Lm. Mi Trầm

1. Trong rừng sâu có tiếng gọi, có tiếng gọi. Giục hồn ta hãy dọn đường, dọn đừng Chúa đi. Những đồi cao hãy san bằng, hãy san bằng. Để Đức Vua Người ngự đến trong uy quyền.
ĐK. Này Chúa đến như hừng đông chiếu soi màn đêm. Hãy vui lên, hãy vui lên Chúa đến đây cứu dân mọi nơi. Này Chúa đến như hừng đông chiếu soi màn đêm. Hãy vui lên, hãy vui lên Chúa đến đây cứu dân mọi thời.
2. Hãy về đây hãy đổi đời, hãy đổi đời. Lời của Chúa hãy thật lòng, thật lòng lắng nghe. Vững niềm tin sống ngay lành, sống ngay lành. Đời sống tươi ngày sẽ tới sống muôn đời.
3. Ai thành tâm hãy vui mừng, hãy vui mừng. Này triều thiên Chúa sẵn sàng, sẵn sàng thưởng công. Chúa sẽ đến giữa ánh hồng, giữa ánh hồng. Nào đứng lên ngày Người đến sẽ đáp đền.