Menu


KẾT LỄ

Tên bài
Tác giả
Câu đầu
Mi Trầm
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai
Hồng Trần - PĐĐ
Đường con đi chông gai, ngăn mờ lối tương lai ngước trông lên 
Duy Thiên
Xin cảm tạ hồng ân Cha ban vì thương mến từ muôn ngàn đời. 
Ngọc Linh
Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái.  Ân thiêng trên trời 
Martino
Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây, loan tin loan tin Chúa Trời
Nguyễn Duy
Anh em đã nhận Lời gieo trong lòng. Chính Lời Thiên Chúa yêu thương
Phạm Quang
Giờ đây Chúa sai tôi đem tin vui đến cho mọi người tiếng cười lau khô 
Mi Trầm
Hãy đi loan truyền cho khắp muôn nơi. Chúa đã đến cứu đời dẫn ta lên
Thy Yên
Xin dâng kính câu ca tạ ơn, ca khen Chúa mến thương nhân trần
Nguyễn Duy
Tạ ơn Chúa chúng con ra về hoan ca trong cuộc đời nhân chứng
Mi Trầm
Lễ đã xong, nào hân hoan ta về, sống vui tươi và sống thánh giữa đời.
Nguyễn Duy
Xin sai chúng con lên đường, loan truyền bình an của Chúa. Xin cho
Mi Trầm
Lễ hết ta về đây niềm vui dâng cao dâng cao trong Đức Ki-tô, lễ hết
Nguyễn Duy
Giờ đây chúng con ra về giã từ thánh đường yêu dấu. Những có Chúa
  Ra về
Anh Tuấn
Ra về ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi vui mừng vui mừng vì có
Nguyễn Duy
Ta ra về trong hy vọng của Đức Kitô muôn đời trong an bình trong
Ngọc Linh
Ra về chúng con đi vào thế giới, ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi
Kim Long
Ra về trong an bình của Đức Kitô. Chúng con xin cảm tạ Chúa muôn
Thy Yên
Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết
Kim Long
Từ Duyên
Ta đi vào cuộc đời, nào ta đâu có lo. Ta đi vào cuộc đời, vì Chúa vẫn
Mi Trầm
Ta cùng về thôi vì cuộc lễ hết rồi đi muôn phương trời gieo Tin Mừng
Nguyễn Duy
Thánh lễ đã hết rồi ta hãy về đi thôi, chung lời tạ ơn Chúa, vì Ngài mến
Đinh Thanh Hiền
Thánh lễ nối dài khi hân hoan con bước ra về. Sống giữa gian trần
Nguyễn Duy
Cuộc đời là Thánh lễ cho đời con sống trong yêu thương Cuộc đời là
Nguyễn Duy
Ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa